Gestió de residus especials de laboratori (A225-04)

 • Gestió de residus
 • Procediment

Descripció:

Introducció

Procediment a seguir per a la recollida dels residus especials (residus tòxics i perillosos), tant de tipus químic com biològic generats en els laboratoris, tallers, unitats, serveis, departaments i centres de la Universitat de Barcelona, des del moment en què són generats per cadascuna de les unitats productores en les seves activitats de docència, recerca i/o creació artística, fins al moment en què han de ser retirats dels espais d’emmagatzematge temporal establerts en cada centre.

No s’inclouen en aquest procediment els residus radioactius, que són gestionats seguint processos específics a través de la Unitat de Protecció Radiològica.

Vegeu Glossari de termes

 

Unitat de referència

 

Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA)

 

Descripció

 

1. Identificació del residu

El responsable de la unitat productora agrupa tots els residus especials generats en els laboratoris i tallers de la UB, els quals han de ser convenientment identificats seguint el sistema de classificació que figura a la Instrucció de Treball IT/ZUB/MAM/001.PDF]

Per a la seva correcta identificació, el responsable de la unitat productora consulta el cercador de residus de laboratori

Si el residu no figura a la llista, el responsable de la unitat productora contacta amb l’OSSMA per correu electrònic a: ossma@ub.edu o per telèfon (ibercom 34506), i fa la consulta pertinent. L’OSSMA analitza les característiques del residu i dona resposta al responsable de la unitat productora sobre el grup en què es classifica, incorporant-lo a la llista per tal que en endavant aquesta consulta ja es pugui efectuar automàticament.

 

2. Classificació del residu

Un cop identificats els residus, el responsable de la unitat productora els diposita en bidons i/o contenidors homologats que es poden obtenir al magatzem del centre, utilitzant únicament el model definit per al grup al qual pertany cada residu, segons les indicacions de la Instrucció de Treball IT/ZUB/MAM/002 [PDF]

 

En cas que la unitat productora no disposi del recipient requerit, i que aquest no estigui disponible al centre, el responsable de la unitat productora sol·licita a l’OSSMA el recipient necessari omplint el formulari de Sol·licitud de recollida i reposició d'envasos de residus especials de laboratori (FOR/MAM/001) [PDF] i enviant-lo per correu electrònic al responsable de residus del centre indicant a l'assumpte del correu "sol·licitud de recollida i envasos residus especials".

 

3. Etiquetatge del residu

El responsable de la unitat productora col·loca, a cadascun dels bidons/contenidors utilitzats per a dipositar residus especials de laboratori, l'etiqueta específica d'acord amb el grup de classificació al que correspon el residu.

En el cas de no tenir etiquetes, aquestes es poden descarregar a la següent pàgina de l'OSSMA.

 

En cada etiqueta, el productor ha d’emplenar les caselles corresponents als següents conceptes:

 • Laboratori: Codi o nom del laboratori o taller que genera el residu.
 • Departament: Nom del departament o servei al qual correspon el taller o laboratori que produeix el residu.
 • Data d’inici: Data en què s’ha començat a emplenar el bidó/contenidor.
 • Data d’ompliment: Data en què es tanca el bidó/contenidor per haver arribat al nivell d’ompliment, que mai ha de ser superior al 90%, o per haver transcorregut el límit màxim legal d’emmagatzematge de residus especials (sis mesos per als residus químics, i un mes per als bioperillosos i citotòxics).
 • Producte: En la línia situada sota el nom del grup, indicar el producte o el tipus de compost que conté el bidó/contenidor. Aquesta informació no serà necessària per als grups de citotòxics i bioperillosos.

 

Per a fer la impressió de l’etiqueta s’ha d’utilitzar obligatòriament una impressora en color, fent servir preferentment paper adhesiu, i respectant en tot moment el format original.

 

En cap cas es podran utilitzar per identificar residus, etiquetes de producte o qualsevol altre format d’etiqueta que no sigui el dissenyat a tal efecte. Per adherir les etiquetes al recipient de residus caldrà treure qualsevol altra etiqueta anterior. Durant el període d’utilització del recipient s’evitarà qualsevol deteriorament de l’etiqueta que dificulti la posterior identificació del residu.

 

4. Emmagatzematge temporal

La unitat productora emmagatzema els bidons/contenidors de gestió de residus especials de laboratoris, convenientment identificats, durant tot el temps que estiguin en ús, i fins que siguin traslladats als magatzems de centralització o retirats per part d’un gestor autoritzat.

El responsable de la unitat productora és responsable de:

 • Mantenir l’ordre en l’espai d’emmagatzematge temporal,
 • Comprovar que cada residu es troba envasat en el contenidor adient,
 • Assegurar-se que els envasos estan correctament tancats i adequadament identificats.

 

Per a l’emmagatzematge temporal dels residus en la unitat productora es seguiran els següents principis bàsics:

 • Reducció al mínim de l’estoc, per evitar l’acumulació desordenada dels residus i la seva ubicació en llocs de pas o exposats a possibles accidents, vessaments, etc. (en cas de vessament, actuar d'acord amb les indicacions de la Instrucció de Treball IT/ZUB/MAM/004 [PDF]) . En qualsevol cas, l’emmagatzematge temporal d’un bidó/contenidor a la unitat productora mai podrà ser superior a sis mesos des de la data en què es va començar a utilitzar.
 • Separació dels residus per famílies d’incompatibilitat, emprant qualsevol sistema que permeti aïllar uns dels altres (distribució en prestatgeries, sistema d’illes, etc.).
 • Confinament de les famílies de residus més perilloses. Per evitar el contacte accidental o les reaccions adverses amb productes d’especial perillositat, els residus d’aquests grups s’hauran d’emmagatzemar en armaris o espais específics, que garanteixin les màximes condicions de seguretat. És el cas dels inflamables, com els residus de dissolvents, o dels altament perillosos, com explosius o comburents.

 

És responsabilitat de la unitat productora disposar d’espais degudament condicionats per emmagatzemar els residus de forma temporal.

 

5. Planificació del servei de recollida de residus als centres

a) En centres sense magatzem

Per als centres que no disposen de magatzem de residus es preveu l’establiment d’una recollida periòdica que ha de ser programada per l’OSSMA. Les unitats productores hauran d’emmagatzemar els seus residus en les condicions adequades fins que l’OSSMA s’hi posi en contacte per dur a terme la següent retirada.

Segons la programació, el responsable de la unitat productora emplena el formulari de Sol·licitud de recollida i reposició d'envasos de residus especials de laboratori (FOR/MAM/001) [PDF], amb la relació dels residus que cal retirar en el seu laboratori i taller i del material de reposició necessari (bidons, contenidors, caixes de condicionament, etc.) i l'envia a l’OSSMA.

En cas que a la recollida s’incloguin reactius obsolets, el responsable de la unitat productora emplena també el formulari Sol·licitud de recollida de reactius purs obsolets de laboratori (FOR/MAM/002)[PDF] i l'envia a l'OSSMA.

Personal de l’OSSMA recopila els formularis de Sol·licitud de recollida i reposició d'envasos de residus especials de laboratori (FOR/MAM/001) proporcionats per les unitats productores i assigna un codi de residu a cadascun dels recipients i els anota provisionalment al document Registre de residus especials de laboratori (FOR/MAM/003) del centre.

Amb aquesta informació elabora una nova versió del formulari de Sol·licitud de recollida i reposició d'envasos de residus especials de laboratori (FOR/MAM/001) per al conjunt dels laboratoris i tallers, i l’envia al transportista i/o gestor autoritzat, amb qui programa el dia i hora de la recollida.

Personal de l’OSSMA avisa als responsables de les unitats productores del dia i hora que es durà a terme la recollida i se’ls recorda que han de deixar el residu en un espai visible i segur del laboratori o taller, per tal de facilitar l’operació de retirada.

 

b) En centres amb magatzem

El servei de recollida als centres que disposin de magatzem central es realitza per part dels responsables de gestió de residus que estableixi cada unitat productora, els quals han de portar els residus degudament etiquetats directament al magatzem els dies que es defineixin a cada centre.

Durant aquests dies, personal de l’OSSMA va al magatzem de residus del centre per controlar l’entrada de residus i fer un inventari dels residus recollits. A tal efecte comprova que els residus es lliuren en recipients adients i que estan adequadament classificats i etiquetats.

A continuació, el tècnic de residus de l'OSSMA emplena el document Registre de residus especials de laboratori (FOR/MAM/003) en tots els seus apartats, i anota el codi de residu assignat en el formulari de registre a la casella corresponent de l’etiqueta dels bidons o contenidors.

D’acord amb les necessitats de cada centre i el que estableix la normativa vigent, el responsable del magatzem sol·licita al transportista i/o gestor autoritzat la recollida dels residus allà dipositats, enviant-li una llista dels recipients a retirar de cada grup mitjançant el formulari de Sol·licitud de recollida i reposició d'envasos de residus especials de laboratori (FOR/MAM/001) [PDF] i dels reactius obsolets amb el formulari  de Sol·licitud de recollida de reactius purs obsolets de laboratori (FOR/MAM/002)[PDF]

 

6. Retirada dels residus pel transportista

a) En centres sense magatzem

El dia de la recollida, personal de l’OSSMA acompanya al transportista i/o gestor autoritzat per les unitats productores amb una còpia del formulari de Sol·licitud de recollida i reposició d'envasos de residus especials de laboratori (FOR/MAM/001) emplenat i una llista del registre provisional per comprovar que el residu a retirar correspon al que havia indicat la unitat productora, i anota a cada recipient el número de registre que se li havia assignat prèviament.

Un cop realitzada la recollida, el tècnic de l’OSSMA que ha assistit la recollida recull la documentació que li facilita el transportista i/o gestor autoritzat (full de seguiment), comprovant que coincideix amb el residu retirat.

El dia de recollida programat, el transportista/gestor autoritzat només retirarà els residus que hagin estat consignats en el formulari de Sol·licitud de recollida i reposició d'envasos de residus especials de laboratori (FOR/MAM/001) i els que autoritzi el personal de l’OSSMA que assisteixi en l’operació de recollida. Per acceptar un residu no comunicat prèviament per la unitat productora haurà d’estar en un recipient adient i adequadament classificat i etiquetat.
Si no es compleixen aquests requisits, el responsable de la unitat productora ha d’esperar a la següent recollida o, quan això no sigui possible, es pot sol·licitar una recollida extraordinària omplint el formulari de Sol·licitud de recollida i reposició d'envasos de residus especials de laboratori (FOR/MAM/001).

 

b) En centres amb magatzem

El dia de recollida programat el responsable del magatzem acompanya al transportista i/o gestor autoritzat i recull la documentació aquest li facilita (full de seguiment), comprovant que coincideix amb el residu retirat.

En cap cas el transportista recollirà residus que no hagin estat inclosos prèviament al registre, que no portin el codi de registre a l’etiqueta, o que tinguin un número que no correspongui amb el consignat en el formulari de registre. Per a la retirada d’aquests residus caldrà registrar-los adequadament seguint el procediment des del seu inici, i esperar a la següent recollida.

El transportista trasllada tots els residus recollits a una instal·lació de tractament o valorització, segons correspongui.

 

7. Tancament al registre dels residus recollits

Finalment, l'OSSMA fa el registre definitiu dels residus recollits, realitzant les modificacions que corresponguin i anotant la data de retirada i el número del full de seguiment associat a la recollida en el document de Registre de residus especials de laboratori (FOR/MAM/003) del centre.

 

8. Arxiu

L'OSSMA arxiva tota la documentació associada a cada recollida en format paper (formularis FOR/MAM/001 i FOR/MAM/002 i full de seguiment) durant un període de 5 anys.

Després d’aquest període, l’OSSMA realitza la destrucció total de la documentació en paper, i conserva permanentment en format electrònic el registre FOR/MAM/003 i les estadístiques obtingudes.

 

9. Control i seguiment

L'OSSMA analitza les dades recollides i elabora informes i estadístiques. En funció de les valoracions i resultats obtinguts, es podran proposar modificacions del procediment i accions per promoure la millora continua de la gestió i la minimització dels residus especials generats.

 

Documentació associada

 

Normativa

 Navegació ràpida
Data de creació: 11/11/2005
Versió: 04 (25/06/2020)