Revocació d'una beca de col·laboració en un servei o unitat de la UB o en una institució externa (a41-12)

Descripció:

Es podrà iniciar la tramitació d’un expedient de revocació quan es doni alguna de les causes de revocació recollides a l’article 37 del Reglament de beques de col·laboració de la Universitat de Barcelona.

 

1. Causes de Revocació

L’adjudicació de la beca de col·laboració es pot revocar, amb la tramitació prèvia de l’expedient contradictori corresponent, per les causes següents:

  1.  Per incompliment de les obligacions del becari establertes en el Reglament o en la convocatòria. 
  2. Si es comprova l’existència d’ocultació, de frau o de falsejament en les dades o en la documentació aportada per l’adjudicatari amb la sol·licitud de la beca de col·laboració, sens perjudici de la possibilitat de reclamar les quantitats percebudes prèvia la tramitació del procediment corresponent.
  3.  Si hi concorren altres circumstàncies que afectin el desenvolupament adequat de les tasques encomanades.
  4. Altres causes de revocació previstes en l’ordenament jurídic.

En cas de revocació d’una beca per incompliment, el beneficiari no pot optar al gaudiment de posteriors beques de col·laboració.


2. Procediment

  1. El responsable del servei, la unitat o del centre en el qual s’han de dur a terme les tasques de col·laboració emet un informe de les causes que motiven la revocació i l’adreça al vicerectorat encarregat dels afers de beques que fan les comprovacions oportunes i eleva l’expedient al Rectorat amb un informe.
  2. El Rectorat trasllada l’informe a l’adjudicatari de la beca de col·laboració i li concedeix un termini de deu dies perquè hi faci al·legacions..
  3. En un termini màxim de 60 dies, el rector ha de dictar una resolució de confirmació o de revocació de la beca de col·laboració. Contra la resolució del rector, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú.
  4. Durant la tramitació de l’expedient, i si ho considera necessari, el rector pot suspendre motivadament la beca de col·laboració o prendre qualsevol altra mesura provisional que consideri oportuna. En aquest cas, si s’ha suspès la beca, s’ha de donar de baixa el becari de la Seguretat Social.

 

Contra la resolució del rector, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d’acord amb el que estableix la normativa vigent
Data de creació: 23/10/2018
Versió: 01