Tramitació de la pròrroga del contracte de personal investigador postdoctoral a càrrec de finançament finalitsta extern o de finançament de polítiques de la Universitat de Barcelona (procediment ordinari) (a211-12)

Descripció:

El contracte és prorrogable pel termini que s’hagi indicat a la convocatòria, i sempre d’acord amb els límits que es derivin de la modalitat de contracte que escaigui emprar. Les pròrrogues són per períodes de com a mínim 3 mesos i fins a un màxim de 4 anys (de la data d’inici de la contractació).

 

1. Confirmació del finançament disponible

L’investigador  o investigadora principal (IP) del projecte o ajut a la recerca s’informa, mitjançant el seu òrgan gestor de la despesa, del finançament disponible per prorrogar el contracte.

  • Si no té finançament suficient, se li comunica que no es pot prorrogar el contracte i que cal tramitar-ne la finalització (vegeu la tramitació de finalització del contracte).

 

  • Si té finançament, l’IP dona el vistiplau a la tramitació de la pròrroga.

  

2. Tramitació dels documents comptables pel cost de la pròrroga

L’òrgan gestor de la despesa tramita, mitjançant el sistema SAP(Atenea-Ecofin), el document MC/TRGN pel cost total previst de la pròrroga del contracte (retribució íntegra, quota patronal i altres conceptes, si escau). I tramet a l’oficina d’afers generals (OAG) el document MC/TRGN adjuntant-hi una impressió de pantalla de l’arbre de tramitació de l’expedient, un cop aprovat per l’OCI, juntament amb una sol·licitud de l’IP en què comunica la voluntat de prorrogar el contracte (indicant-hi quant temps es prorroga el contracte, les tasques i la retribució, etc.).

 

3. Autorització de la pròrroga

Seguidament, l’OAG tramet el document MC/TRGN i la impressió de pantalla de l’arbre de tramitació de l’expedient  i la sol·licitud de l’IP a Personal Acadèmic, on revisen que la pròrroga del contracte sigui possible.

Si tot es correcte, Personal Acadèmic tramita l’autorització de la pròrroga de la contractació, que signa el vicerector o vicerectora pertinent, i retorna a l’OAG el document comptable MC/TRGN juntament amb l’autorització signada.

 

4. Tramitació de la pròrroga

L’OAG prepara i tramet a Personal Acadèmic, 10 dies hàbils abans de l’inici del contracte, el nou contracte a temps parcial o complet, segons correspongui, pel període de pròrroga.

 

5. Tramesa a Personal Acadèmic

Personal Acadèmic rep tota la documentació i comprova que sigui tot correcte. Si ho és, grava al Perseu les dades del nou contracte pel període de pròrroga.


Data de creació: 02/09/2021
Versió: 02 (21-09-2021)