Pràcticum

Introducció

Avui en dia la Psicologia és una disciplina científica consolidada i una professió clarament establerta en l’entramat social, amb molts diferents àmbits possibles d’actuació. Els plans d’estudis de Psicologia es conceben com un conjunt estructurat de matèries i coneixements dirigits a dotar als/a les futurs/es psicòlegs/logues de la formació necessària per a que puguin integrar-se en el món laboral, desenvolupant les tasques pròpies del rol del/de la psicòleg/loga a la societat. Així ho estableix el títol de Llicenciat/ada en Psicologia:

Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de licenciado en Psicología deberán proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la Psicología”. (BOE de 20 de noviembre de 1990, nº 278, p. 34361).

Per tal de copsar aquesta capacitació, la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona ofereix al seu alumnat no tan sols una formació científica teòrica i alhora tècnica, sinó també un primer contacte professional amb algunes de les àrees pròpies de la tasca del/de la psicòleg/loga a la societat actual.

La preparació i qualificació per a l’exercici professional és una dimensió considerada fonamental en el pla d’estudis de Psicologia, amb la clara intencionalitat de formar professionals de la Psicologia que siguin capaços/ces de donar resposta a les demandes socials actuals al mateix nivell que els seus/les seves homòlegs/legues espanyols/es i europeus/es.

La Junta de Facultat de Psicologia de 14 de juliol de 1993 va aprovar l'informe elaborat des de la Comissió Tècnica del Pla d'Estudis, en què s'estableixen les línies generals del Pràcticum de Psicologia de la Universitat de Barcelona, tant atenent el nivell de gestió com el d'estructura. Segons aquest informe:

“Per accedir al títol de llicenciat en Psicologia els alumnes hauran de realitzar quinze crèdits de pràctiques professionals durant el segon cicle de carrera”.

“Com és evident, la formació a les aules, per més pràctiques que s’hi facin, és bàsicament teòrica. En aquest sentit i en termes generals, l’objectiu del Pràcticum es complementar la formació teòrica i científica de l’estudiant iniciant-lo en la formació d’àmbit professional, i preparant-lo per les tasques concretes i especifiques inherents a aquesta realitat”.

“En tot cas, en coherència a l’objectiu de formació, les activitats realitzades pels estudiants hauran de respondre a un programa prèviament elaborat, i hauran de ser supervisades per professionals del centre i tutoritzades per professors de la Facultat.

“D’altra banda, i atès que l’estudiant ha d’acreditar els mèrits corresponents als quinze crèdits, les seves activitats hauran de ser avaluades”.

 

D'acord amb les disposicions oficials, s'entén per Pràcticum una matèria que consisteix en:

"Conjuntos integrados de prácticas a realizar en Centros universitarios o vinculados a las Universidades por convenios o conciertos que pongan en contacto a los estudiantes con los problemas de la práctica profesional. Podría ser también total o parcialmente de investigación. Los estudiantes realizarán un practicum de entre los propuestos por cada Universidad." (BOE de 20 de noviembre de 1990, nº 278, p. 34361).

Segons el mateix BOE, les àrees de coneixement implicades en aquesta matèria troncal de la Llicenciatura de Psicologia són: Metodologia de les Ciències del Comportament, Personalitat, avaluació i tractament psicològic, Psicobiologia, Psicologia bàsica, Psicologia evolutiva i de l’educació i Psicologia social. Per tant, en el Pràcticum estan implicades totes les àrees de coneixement de la Llicenciatura.

Per altra banda cal acomplir les exigències derivades del Pla d'estudis oficialment aprovat (Resolució de 19 de juliol de 1999, BOE 198 de 19/8/99) i de les decisions de la mateixa Junta de Facultat de Psicologia de 14 de juliol de 1993.

La normativa especifica pel que fa a les condicions, característiques i objectius de les diferents pràctiques curriculars o de cooperació educativa de la Universitat de Barcelona, es recull a la “Normativa reguladora de les pràctiques en empreses i institucions per l’alumnat de primer, segon i tercer cicle d’ensenyaments oficials i propis de pregrau” aprovada en Consell de Govern de 6 de juliol de 2004.

Definició i objectius

L'objectiu genèric del Pràcticum és posar en contacte l'estudiant amb els diferents àmbits i activitats de la realitat professional, de manera que els conegui en grau suficient com perquè pugui completar la seva formació teòrica i orientar-se amb vista al seu futur professional.

 

Aquest objectiu s'ha de concretar mitjançant el mateix model del Pràcticum i a través de programes específics que s'han de plantejar i desenvolupar en relació amb les exigències del Grau en Psicologia i les possibilitats ofertes per cada un dels centres en què els/les estudiants faran les seves pràctiques.

 

Aquesta adquisició es produeix aleshores mitjançant la col•laboració amb un/una professional que exerceix la seva activitat en un lloc de treball extern a la Facultat i sota la tutoria d’un/a professor/a d’aquesta. Es tracta, per tant, d’una experiència viscuda en contextos reals de treball, on coneixerà l’organització i ambient laborals, la normativa a la feina tant a nivell de horaris com de drets i deures derivats del treball, on haurà d’aprendre a treballar tant individualment com en equip, i on serà necessari que els coneixements adquirits al llarg de la seva formació aflorin i, s’apliquin i utilitzin els principis ètics i deontològics per a l’exercici de la professió.

 

Què no és el Pràcticum

Amb la clara intenció d’evitar malentesos creiem que val la pena especificar el que no és el Pràcticum:

  • no és una especialització; és una assignatura més perquè l’alumne/a tingui el primer contacte amb el món professional
  • no és una feina remunerada
  • no és una assignatura convalidable

 

A més, el Pràcticum es incompatible amb:

  • treball remunerat al mateix centre o empresa
  • pràctiques extracurriculars al mateix centre o empresa i en el mateix periode 

En cap cas el centre podrà escollir “a priori” l’alumne que ha d’acudir al seu centre, l’assignació de places és un procés totalment estructurat i formalitzat per tal de garantir l’objectivitat d’aquesta assignació.

 

On es fa

Per tal de garantir un context real de treball, la Universitat signa convenis de Pràcticum amb centres col·laboradors que posen a disposició de la Universitat les seves instal•lacions i els seus professionals per tal de col•laborar en la formació de l’alumnat.

Concretament, els centres de pràctiques es vinculen a la Universitat per mitjà de convenis, on es comprometen a oferir un nombre determinat de llocs de pràctiques i a nomenar un/a psicòleg/loga, que actuarà com a tutor/a dels/de les estudiants mentre duri el seu període de formació en el centre.

Aquests centres són de diferents àmbits d’aplicació de la Psicologia i es dediquen per tant a sectors molt diferents de treball (empreses privades, institucions públiques, associacions, fundacions, ONGs, gabinets psicològics, centres d’educació, IES, etc. ), on el/la psicòleg/loga desenvolupa la seva tasca professional. Les activitats de pràtiques a realitzar són específiques per a cada centre.

Els departaments de la Facultat poden, si així ho desitgen, oferir places de pràctiques d'investigació, sempre que aquestes responguin a un programa específic i s'ajustin en tots els nivells a les exigències generals (especificació de tutor/a, llocs, hores, programa i avaluació).

Actualment i atenent a aquesta diversitat, el Pràcticum de Psicologia de la Universitat de Barcelona articula la seva oferta de places en cinc grans grups o àmbits diferents:

  • Clínica
  • Social i comunitària
  • Treball i organització
  • Educativa
  • Investigació

 

Grups i períodes en que es pot realitzar

L’alumnat de Psicologia de la Universitat de Barcelona pot fer el Pràcticum en quatre grups diferents, que es corresponen amb els períodes que s’especifiquen a continuació:

Grups, períodes, dates i convocatòries d’avaluació del Pràcticum.

Comparteix-ho: