ESTRATÈGIES DE DOCÈNCIA MIXTA

 

Aquest catàleg és un dels resultats del Projecte RIMDA DOCÈNCIA MIXTA (RIMDA-DM) portat a terme durant el curs 2020-2021 amb la implicació d'aproximadament 150 docents de la UB per fer front a les necessitats de suport i assessorament del professorat de la nostra universitat davant el repte d'adaptar la docència a la situació de pandèmia i limitació de la presencialitat.

 

CATÀLEG D’ESTRATÈGIES DE DOCÈNCIA MIXTA
A partir de l’anàlisi dels resultats de les innovacions docents dutes a terme a tres facultats de la Universitat de Barcelona [1] en què, fins avui, s'ha desplegat el programa RIMDA, i fent ús del know how acumulat, es posa a disposició del professorat de la UB un catàleg d'estratègies didàctiques que puguin donar una resposta adequada a les necessitats de canvi en la docència que la nova situació està generant.  

De totes les estratègies innovadores experimentades en el programa RIMDA, s'han seleccionat les que poden ser usades i adaptades a situacions docents presencials, no presencials, síncrones i asíncrones. Aquesta versatilitat facilita una ràpida reversibilitat presencial-no presencial, davant de possibles nous escenaris d'emergència sanitària i suspensió de la docència presencial o de tornada a la presencialitat.   

Aquestes estratègies han evidenciat una elevada eficàcia (en termes de resultats d'aprenentatge dels estudiants) que demostra el seu valor afegit al d'estratègies tradicionals, expositives i unidireccionals. 

Les estratègies d’aquest catàleg estan exclusivament pensades per aplicar-se en les activitats “Teoria”, “Teoricopràctica” i “seminari” susceptibles d’introduir-se en els plans docents. 

Les estratègies que conté el catàleg són les següents: 

Teoria 

  1. Exposició oral
  2. Aula inversa (Just in Time Teaching)
  3. Aula inversa (Team Based Learning)
Teoricopràctica 
  1. Aula inversa (Team Based Learning)
  2. Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) 
  3. Estudi de cas 
Seminari/Taller 
  1. Estudi de cas 
  2. Aprenenentatge basat en projectes 

El catàleg presenta, per a cadascuna de les estratègies, la seva seqüència didàctica i les diferents adaptacions a totes les casuístiques possibles de la nova situació: presencialitat, no presencialitat, sincronia i asincronia.  

L’adaptació d’aquestes estratègies a la docència mixta ha estat desenvolupada pels professors Beatriz Jarauta, Gabriel Hervás i Isaac Calduch de la Facultat d’Educació i membres del grup consolidat de recerca FODIP (Formació docent i innovació pedagògica).
 

[1]  El programa s'ha desplegat a les facultats de Medicina i Ciències de la Salut, Economia i Empresa i Química. Hi han participat en el projecte 275 professors que han realitzat i documentat innovacions docents en les seves assignatures.

Sessions formatives i de presentació de les estratègies d’innovació docent al professorat

Ja podeu veure els vídeos de les sessions enregistrades:

Aprenentatge Basat en Problemes (ABP)  Exposició oral
Aprenentatge Basat en Projectes (ABPr)   Estudi de Cas
 Aula inversa (Just in Time Teaching)  
 Aula inversa  (Team Based Learning)