béns culturals objecte d’estudi / objectes d’estudi?

No sembla necessària ni convenient la concordança de béns culturals amb objecte d’estudi en l’expressió Dur a terme el diagnòstic dels béns culturals objecte d’estudi, ja que s’entén que és el conjunt dels béns culturals els que constitueixen un objecte d’estudi. Si es fa la concordança, el mot objectes pren un sentit de ‘coses que s’estudien’, més que no pas de matèria d’estudi.

Si es reformula la frase amb un relatiu, és més clar que la concordança no és pertinent: Dur a terme el diagnòstic dels béns culturals que són objecte d’estudi.