És possible restringir l’accés als vostres continguts web mitjançant codi i contrasenya, de manera que només aquells que tinguin un codi i contrasenya correcte podran veure’ls (sempre des del navegador).
La protecció es basa en els fitxers .htaccess.
Junt amb el fitxer .htaccess heu de tenir un fitxer que conté els codis i contrasenyes que podran accedir al contingut del directori on poseu aquest fitxers i subdirectoris.
Aquest fitxer de contrasenyes s’ha de crear amb la utilitat htpasswd (versió DOS/Windows)

Com funciona htpasswd.exe ?

Per executar-ho heu d’obrir una finestra de “Símbol del sistema” (inicio/ ejecutar /cmd)

Crear fitxer
htpasswd -c nomFitxer
Crea el fitxer nomFitxer (pot ser el nom que vulgueu, per exemple password.pw) buit, sense cap codi ni contrasenya. Si aquest fitxer ja existia, el sobreescriu i es perd l’anterior.
Exemple: htpasswd -c password.pw

Afegir un usuari al fitxer
htpasswd -b nomFitxer codiUsuari contrasenyaUsuari
Afegeig un usuari al fitxer ja creat (nomFitxer). Atenció: aquest fitxer ha d’existir anteriorment.
Exemple: htpasswd -b password.pw maria 1234
Aixó afegeix al fitxer ja existent password.pw l’usuari maria amb la contrasenya 1234.

Crear fitxer i afegir un usuari
htpasswd -cb nomFitxer codiUsuari contrasenyaUsuari
Crea el fitxer nomFitxer (pot ser el nom que vulgueu, per exemple password.pw) amb el codiUsuari i contrasenya especificats. Si aquest fitxer ja existia, el sobreescriu i es perd l’anterior.
Exemple: htpasswd -cb password.pw maria 1234