Grup d’Estudi de la Variació

... volver a la universidad.... by Carol

Els objectius del grup GEV durant els pròxims tres anys se centren en l’aprofundiment de l’anàlisi del concepte de variació lingüística en el seu sentit de canvi lingüístic i alternança lingüística, per una banda, i en el sentit de relació entre unitat i divergència o complementarietat, per una altra. Els dos sentits s’apliquen tant a un àmbit general (teoria lingüística bàsica) com a l’àmbit específic de la llengua catalana, comparant i analitzant en aquest cas la seva varietat estàndard i les seves varietats històriques, geogràfiques i funcionals o estilístiques.

El Grup d’Estudi de la Variació (GEV), consolidat des del 1995, aplega els diferents projectes de recerca dirigits per membres del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Secció de Lingüística Catalana) de la Universitat de Barcelona que tenen per objecte d’estudi la variació lingüística. Aquest fenomen s’estudia des de diferents perspectives: la gramatical, la dialectològica, la pragmàtica, la sociolingüística i la històrica. El grup és la continuació natural del grup de recerca consolidat 2005/SGR/01046 i 2009/SGR/521, i l’origen és en la xarxa temàtica que ja portava per títol, precisament, La Variació Lingüística. Dialectologia, Sociolingüística i Pragmàtica, i que va ser liderada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.

Actualment, el Grup d’Estudi de la Variació està format per un equip de 37 membres (29 doctors, dels quals 17 professors amb dedicació completa a la UB, 8 professors doctors d’altres universitats i 8 no doctors).

Grup d'Estudi de la Variació