Línies de recerca

Gramàtica i dialectologia

Projectes vigents

Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom del català

Un projecte que analitza les principals dificultats fonètiques dels aprenents de català en funció de la llengua d’orgien per proporcionar pautes d’enesnyament i materials que facilitin l’aprenentatge.

Descripción e interpretación de la variación lingüística: aspectos fónicos y morfológicos del catalán y otras lenguas románicas (DIVaL)

Projectes anteriors

Descripción e interpretación de la variación dialectal: aspectos fonológicos y morfológicos del catalán (DIVaD)

Explotación de un corpus oral dialectal: análisis de la variación lingüística y desarrollo de aplicacions informáticas para la transcripción automatizada (2a fase)

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

Projectes vigents

Cohesión y argumentación en géneros conversacionales (COHARGUMENT)

Projectes anteriors

Coherencia textual y estilos discursivos (COHESTIL)

Pragmática, estilo e identidades: análisis de rasgos verbales y no verbales en el discurso de hablantes plurilingües (PRAGMAESTIL)

Variación, comunicación multimodal y plurilingüismo: estilos discursivos y conciencia lingüística en la producción de textos orales (VARCOM)

Història de la llengua i dialectologia

Projectes vigents

LEXIALGRAM

Mitjançant el projecte LEXDIALGRAM (FFI2010-18940 (subprograma FILO)) s’ha creat un portal a internet (http://www.ub.edu/lexdialgram/) que reuneix les obres lexicogràfiques y gramaticals en llengua catalana de caràcter dialectal que es van redactar durant el segle XIX. A més de l’accés als documents originals, el portal en permet també la consulta a través de diversos formats, que varien d’acord amb la tipologia de l’obra. Utilitzant diferents aplicacions informàtiques, es pot analitzar el contingut de les obres des de diverses perspectives i desenvolupar estudis relacionats amb el contacte de llengües, amb el paper dels dialectes en el procés d’estandardització y amb aspectes sociolingüístics associats amb l’ideari dels autors quan van redactar els seus treballs. En definitiva, els resultats obtinguts amplien el coneixement de l’estat de les varietats del català en un període en el qual els estudis dialectals eren gairebé inexistents.

Projectes anteriors

SCRIPTA: Scripta i projecció dialectal

Scripta i variació dialectal reuneix un corpus automatitzat de textos representatius de la llengua, des del segle XIII fins al segle XX, que ens permeti d'estudiar la variació diatòpica, així com les eventuals incidències de la diastràtica per a intentar trobar pautes de comportament generals de la relació entre llengua oral i escrita, a partir del que observem en el cas concret del català. http://www.scripta.ub.edu/

Sociolingüística

Projectes vigents

Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria)

El projecte RESOL3 s’emmarca en la línia de recerca en sociolingüística educativa i té com a objectiu analitzar l’evolució de les competències, els usos i les ideologies lingüístiques dels preadolescents i adolescents de Catalunya, la Franja i les Illes Balears. http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/projecte/resol3/  

Globalización y plurilingüismo social y familiar en comunidades lingüísticas medias europeas

Diversitat sociocultural i adquisició de l’autoconfiança lingüística en català i castellà

Aquest projecte vol analitzar l’autoconfiança lingüística en català i en castellà i els discursos i les ideologies lingüístiques de l’alumnat de secundària de diversos territoris de llengua catalana i els factors que els condicionen, en tant que elements imprescindibles per al seu desenvolupament educatiu i la seva correcta integració social en general. La proposta utilitzarà la base de dades RESOL per analitzar la relació entre l’autoconfiança, els coneixements de llengua, l’entorn sociolingüístic, l’estructura i la configuració de les xarxes socials, les pautes de consum cultural i de temps lliure, l’etnicitat, la identitat i la identificacions etnonacionals i la resta de variables rellevants.

Projectes anteriors

Resocialització lingüística en l’educació secundària (RESOLSEC)

Aquest projecte s’emmarca en la línia de recerca de Sociolingüística educativa.  L’objectiu és analitzar l’evolució de les competències, els usos, les ideologies lingüístiques i identitàries, i les pràctiques culturals dels preadolescents i adolescents de Catalunya, la Franja i les Illes Balears. El projecte combina els qüestionaris amb les entrevistes i els grups de discussió, i amb unes proves d’expressió oral en català i de castellà, i es basa en el seguiment longitudinal des de 6è d’Educació Primària fins a 4t d’ESO dels mateixos informants. http://www.ub.edu/cusc/sleducativa/projecte/resocialitzacio-linguistica-en-educacio-secundaria-resolsec/

Grup d'Estudi de la Variació