Grup d’Estudi de la Variació

El Grup d’Estudi de la Variació (GEV, 2017SGR942), consolidat des del 1995, aplega els diferents projectes de recerca dirigits per membres del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (Secció de Lingüística Catalana) de la Universitat de Barcelona que tenen per objecte d’estudi la variació lingüística. Aquest fenomen s’estudia des de diferents perspectives: la gramatical, la dialectològica, la pragmàtica, la sociolingüística i la històrica. El grup és la continuació natural dels grups de recerca consolidats 2005SGR01046, 2009SGR521 i 2014SGR918, i l’origen és en la xarxa temàtica que ja portava per títol, precisament, La Variació Lingüística. Dialectologia, Sociolingüística i Pragmàtica, i que va ser liderada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona.

Els objectius generals del grup GEV durant els pròxims tres anys se centren en l’aprofundiment de l’anàlisi del concepte de variació lingüística ‒entès com a amalgama dels conceptes de diversitat lingüística, alternança estilística o de varietats canvi lingüístic‒  en un doble àmbit: (a) com a àrea d’investigació teòrica, imprescindible i molt vigent actualment en el marc de les ciències del llenguatge en general i de la teoria lingüística central en particular, i (b) com a àrea d’aplicació al cas de la llengua catalana, entesa sintèticament com a conjunt unitari (representat per la llengua estàndard) i alhora analíticament com un conglomerat de varietats dialectals, històriques, socials i funcionals. Tant en l’àmbit teòric com en l’aplicat, i encara que estan clarament imbricats, per qüestions de claredat expositiva i d’organització de la recerca, els objectius estratègics es classifiquen segons quatre vessants d’anàlisi: (1) gramatical i dialectal, (2) històric, (3) sociolingüístic i (4) pragmaticodiscursiu.

Actualment, el Grup d’Estudi de la Variació està format per un equip de 29 membres i 24 col·laboradors.

Grups de recerca

Gramàtica i dialectologia​

El grup de Gramàtica i dialectologia estudia com el sistema fonològic d’una llengua intervé en la interpretació de la variació fonètica i de la variació morfològica que la llengua presenta.

Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs

El grup de Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs té com a objectiu estudiar la descripció i anàlisi de fenòmens o elements pragmàtics i discursius relacionats amb els processos de cohesió, coherència i organització discursiva.

Història de la llengua i dialectologia

El grup d’Història de la llengua i dialectologia té com a objectiu l’anàlisi de la variació diatòpica de la llengua catalana en la diacronia a través d’una àmplia tipologia textual de textos principalment no literaris.

Sociolingüística


El grup de Sociolingüística analitza aspectes d'ideologies lingüístiques, de sociolingüística educativa, demolingüística, macrosociolingüística i polítiques lingüístiques.

Grup d'Estudi de la Variació