Matrícula dels ensenyaments oficials de grau (curs 2017-2018)

Documentació a portar el dia de la matrícula

Alumnat de nou accés

En tots els casos, has de presentar la documentació següent en el moment de la matrícula:

 

Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:

  • En el cas d’estudiants amb DNI o NIE espanyol no han de presentar fotocòpia de la documentació d’identitat si, en el moment de la matrícula, autoritzen a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.
  •  En el cas d’estudiants estrangers, fotocòpia del passaport.
  • En el cas d’estudiants estrangers de la UE, poden presentar fotocòpia del passaport o del document d’identitat expedit en el país d’origen.

En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar el compliment dels requisits.

 

A més, has d’afegir altra documentació en funció de la via d'admissió (preinscripció o sol·licitud al centre) i la teva procedència.

 

Atès que l’Oficina d’Accés a la Universitat certifica les dades acadèmiques incloses en el formulari de preinscripció, en els apartats que es detallen a continuació no es sol·licita la presentació de la documentació acreditativa de la titulació d’accés. No obstant, donada la diferent naturalesa jurídica del centres de la UB,  si un centre ho creu convenient pot demanar a l’estudiant la presentació d’algun document acreditatiu.

 

ESTUDIANTS ADMESOS PER PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Estudiants amb PAU per a alumnat de batxillerat i assimilats

 • Si has fet les PAU a Catalunya: no cal portar cap document.

Si has fet les PAU en un altre comunitat autònoma: justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient emès pel centre de procedència.

Estudiants amb estudis universitaris iniciats

 

 • Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència. Si el centre és de la UB, no cal portar cap documentació.
Estudiants que fan simultaneïtat d'estudis
 • Certificat acadèmic
Estudiants amb batxillerat europeu o internacional, estudiants  amb estudis de sistemes educatius de la UE o d’altres amb acords internacionals en règim de reciprocitat, i estudiants d’altres sistemes educatius estrangers homologats al batxillerat espanyol
 1. No cal portar cap documentació.
Titulats universitaris i assimilats
 • En el cas d'estudis universitaris espanyols: original i fotocòpia del títol o, si no es té, certificat acreditatiu en què constin les dades d’expedició.No cal aportar aquesta documentació si el títol és posterior a l’any 1991 i si, en el moment de la matrícula, s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.

En el cas de titulats per la UB, no cal aportar cap documentació.

En el cas d’estudiants amb estudis universitaris estrangers: original i fotocòpia de la resolució d’homologació o de la declaració d'equivalència a nivell universitrai de grau emesa pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional o assimilats No cal portar cap documentació.
Estudiants provinents de la prova d’accés per a més grans de 25 No cal portar cap document. No obstant, si t’has presentat a les proves per a més grans de 25 anys en una altra comunitat autònoma, cal aportar el justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient emès pel centre de procedència.
Estudiants provinents de la prova d’accés per a més grans de 40 o 45 anys No cal portar cap documentació.
ESTUDIANTS ADMNESOS HAVENT SOL·LICITAT PLAÇA AL CENTRE
Accés amb reconeixement de 30 o més crèdits en un ensenyaments de grau

Resolució del degà o del director del centre que els atorga la plaça corresponent.

Si accedeixes amb estudis universitaris espanyols, justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència.

Estudiants amb batxillerat homologat, no comunitaris i no residents Els estudiants no comunitaris i no residents que  accedeixen amb estudis homologats al batxillerat espanyol, original i fotocòpia de la credencial d’homologació del títol estranger.

 

Formalització de la matrícula

 

 

Alumnat que continua estudis

En el cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació i/o gratuïtat, cal presentar la documentació que determini la normativa per acreditar el compliment dels requisits.

 

Formalització de la matrícula

Campus d'Excel·lència BKC HUBc