Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Matrícula Imatge de diagramació
Español Matrícula Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Ensenyaments de Grau Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
 

Curs 2013-14

Procediment de formalització de la matrícula

Consulta amb anterioritat la informació de matrícula del teu ensenyament

Presencial Automatrícula

La matrícula es fa de manera presencial a la secretaria del centre. Cal emplenar aquest imprès de matrícula.

La matrícula es fa per Internet des de la plana web dels estudiants MónUB

Consulta la documentació que cal adjuntar a la matrícula segons hagis estat o no matriculat anteriorment a l'ensenyament i la teva vía d'accés.

Crèdits a matricular pels estudiants de primer any d'ingrés en un ensenyament de grau que MAI han cursat, total o parcialment, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat

Segons el tipus de modalitat de dedicació, l'estudiant s'ha de matricular dels crèdits següents:

punt 60 crèdits per la dedicació a temps complet
punt 30 crèdits per la dedicació a temps parcial

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en relació amb el nombre de crèdits dels quals cal matricular-se.

Els sol.licitants de beca general o de mobilitat han de matricular els crèdits establerts en la convocatòria. És molt important que abans de la matrícula consultis la pàgina web de beques: www.ub.edu/beques/1r2ncicle/gralmob

Per a més informació podeu consultar la Normativa de permanència

Crèdits a matricular pels estudiants a partir del segon any d'ingrés i per als estudiants de primer que prèviament han cursat, total o parcialment, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat

L'estudiant pot matricular :

punt Mínim: 18 crèdits
punt Màxim: 60 crèdits

El tipus de dedicació es comptabilitza a partir del nombre de crèdits matriculats:

punt Matrícula entre 46 i 60 crèdits: temps complet
punt Matrícula entre 18 i 45 crèdits: temps parcial

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en relació amb el nombre de crèdits dels quals cal matricular-se.

Els sol.licitants de beca general o de mobilitat han de matricular els crèdits establerts en la convocatòria. És molt important que abans de la matrícula consultis la pàgina web de beques: www.ub.edu/beques/1r2ncicle/gralmob

Per a més informació podeu consultar la Normativa de permanència

Preu de la matrícula

A efectes econòmics i segons la vostra situació, es poden diferenciar els tipus de matrícula següents:

punt Ordinària: és la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els serveis extraacadèmics que se sol·licitin.

punt Exempta o bonificada: és la modalitat de matrícula que es formalitza quan l’estudiant acredita estar en algun dels supòsits en què la legislació vigent preveu algun tipus d’exempció o bonificació del preu de matrícula. En tot cas, cal abonar l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge i els serveis extraacadèmics que se sol·licitin.

Consulta el preu de la matrícula, els tipus d'exempcions i de, bonificacions a la informació econòmica de la matrícula i les beques i ajuts per a estudiants de Grau.

Pagament de la matrícula

Podeu triar fer el pagament en una de les opcions següents:

  1. Efectiu únic o en terminis. L’import de la matrícula es paga a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores —Caixa de Pensions, Catalunya Caixa o Banco Santander —, als caixers automàtics o per banca a distància (Línia Oberta, Línia Total o Supernet). Com a mesura de millora de les condicions de fraccionament de la matrícula, per al curs 2013-2014 la UB ha ampliat la possibilitat de fraccionament de la matrícula fins a set terminis.
  2. Únic domiciliat. L’import de la matrícula es carrega al compte bancari i només es pot fer en una de les entitats bancàries col·laboradores.
  3. Fraccionat en mensualitats. Finançament de la matrícula mitjançant un préstec de fraccionament a través de l’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Consulta els requisits i les condicions dels préstec.

Consulta el preu de la matrícula i les modalitat de pagament de la matrícula a la informació econòmica i la informació sobre els diferents acords als que la UB ha arribat amb les entitats financeres col·laboradores per al finançament de la teva matrícula

Efectes econòmics de l’impagament de la matrícula

El fet de no pagar la matrícula dóna lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne sense necessitat de requeriment previ per part de la UB.

El recàrrec que s’afegirà a l’import dels rebuts no satisfets serà d’un 5 % si l’abonament es fa en el termini de dos mesos a partir de la finalització del termini per efectuar el pagament, i s’incrementarà a raó d’un 5 % per cada mes o fracció en què el rebut resti impagat, fins a un màxim d’un 50 %. A l'efecte de l'aplicació de l'increment d'aquest recàrrec, el mes d'agost és inhàbil.

Llegeix amb atenció l’apartat corresponent del document d’informació econòmica.

Normativa

Normativa dels ensenyaments UB

Normativa de matrícula / Decret de Preus

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Suport Academicodocent
Última actualització o validació:01.08.2013