Modalitats de matrícula. Deduccions i increments en el preu de la matrícula (Curs 2018-2019)

Els preus de la matrícula i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes es fixen anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. En el cas del curs 2018-2019, els fixa el Decret 131/2018 de 26 de juny.

Aquesta informació s’aplica sempre que no s’especifiqui d'una altra manera en el decret de preus, en les diverses convocatòries de beques o en altres normatives legals.

Aquesta informació no s'aplica en el cas d'ensenyaments propis de màster i postgrau.

En el cas d’ensenyaments que es cursen en centres adscrits, les exempcions, deduccions i increments de matrícula s’apliquen únicament als preus establerts per la Generalitat de Catalunya en el Decret de preus.

Modalitats de matrícula

A) Matrícula condicional com a becari

Per poder realitzar la matrícula condicional has d’haver sol·licitat la beca prèviament a la matrícula i, a més, has d’haver estat becari l’any anterior, o bé tenir l’acreditació econòmica positiva que expedeix l’AGAUR, i que s’ha de sol·licitar abans de la matrícula.

 

Si en el moment de la matrícula encara no s'ha publicat la convocatòria de beca general, podràs fer a matrícula condicional si vas ser becari el curs 2017-2018 o si tens l’acreditació positiva de l’AGAUR. Recorda que en aquest cas hauràs de sol·licitar la beca quan s'obri la convocatòria.

 

Procediment de matrícula:

 

 • Si compleixes els requisits abans esmentats, en el moment de la matrícula el sistema permetrà que et matriculis com a becari condicional.
 • Recorda que la gratuïtat de la beca de caràcter general  del MECD només s’atorga als crèdits matriculats per primera vegada. El preu a pagar de les assignatures repetides serà el preu del crèdit fixat en el decret de preus aplicant el coeficient de repetició corresponent. També s’ha d’abonar el preu dels crèdits reconeguts, de la gestió de l’expedient acadèmic, de l’assegurança escolar, si escau, el preu dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge i, si se sol·liciten, el preu dels altres serveis universitaris.
 • En tot cas, cal que acreditis la modalitat de matrícula que la UB aplicarà si et deneguen la sol·licitud de beca i que també s’aplicarà als crèdits no exempts de pagament d’acord amb la convocatòria i amb el que s’assenyala en el punt B. En el cas de denegació de la beca, hauràs d’abonar el preu corresponent que resulti d’aquesta modalitat de matrícula alternativa en el termini que s’estableixi en el resguard de matrícula. Aquest import s’ha d’abonar independentment que presentis qualsevol dels recursos o al·legacions establerts en la resolució de la convocatòria. Un cop resolt el recurs o l’al·legació es procedirà a la seva devolució, si s’escau.

És important que comprovis que reuneixes els requisits acadèmics que estableix la convocatòria abans de matricular-te com a becari, ja que en el moment de la matrícula pots acollir-te al pagament fraccionat, però en cas de denegació, segons la data de resolució, podries tenir menys terminis per pagar-la.

 

En el cas de no complir els requisits per a matricular-te com a becari condicional, has  de matricular-te obligatòriament en la modalitat de matrícula que correspongui fins a la denegació o la concessió de la beca per l’organisme competent. En el cas de concessió de la beca, la UB tramitarà la modificació de la matrícula i la devolució de l’import corresponent.

 

En cas d’ensenyaments que es cursen en centres adscrits a la UB, cal consultar la regulació que tingui establerta el centre.

 

Consulta la informació sobre com matricular-te condicionalment com a becari i sobre altres ajuts de matrícula

 

 

B) Matrícula ordinària

És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en cas que no acreditis cap de les exempcions o bonificacions establertes legalment. En aquesta modalitat cal abonar íntegrament els imports corresponents als crèdits i a la gestió de l’expedient acadèmic establerts en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, a l’assegurança escolar (si ets menor de 28 anys), als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i, si els sol·licites, als altres serveis universitaris.

 

 

C) Matrícula exempta o bonificada

És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acreditis alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula que acreditis,  has d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si ets menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats.

 

Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de ocmplir en la data d'inici de l'activitat acadèmica.

 

Si pots gaudir d’alguna exempció, recorda que has de presentar  la documentació acreditativa el dia que et matriculis. Si fas l'automatrícula des de fora de la UB, hauràs d’entregar-la en la secretaria d'estudiants i docència del teu centre en el termini de 10 dies naturals a partir de la formalització de la matrícula. En cas de no lliurar la documentació es modificarà la modalitat de matrícula i hauràs de pagar la diferència.

 

En el cas de gaudir alguna d’aquestes exempcions, la documentació que cal aportar en el moment de la matrícula és la que s’indica a continuació:

 

Tipus

Exempció

Documentació a aportar amb la matrícula

Família nombrosa de categoria especial

-100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Un dels documents següents:

 

 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent en començar el curs acadèmic. No cal aportar aquesta documentació si el títol està expedit pel Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i, en el moment de la matrícula, s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’esmentada administració.
 • Original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver-ne sol·licitat l’expedició o la renovació juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de família nombrosa. En aquest cas, s’ha de presentar a la secretaria del centre l’original i la fotocòpia del títol abans del 31 de desembre de 2018.
 • Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'acrediti que, d'acord amb l'establert en la dipsoició transitòria cinquena de la Llei 26/2015, l'estudiant tenia la condició de família nombrosa en dta 1 de gener de 2015, segons model establert.

Família nombrosa de categoria general

- 50% del preu per crèdit
- 50 % del preu per la gestió de l’expedient

Matrícula d’honor en el Batxillerat: qualificació final de batxillerat o COU igual o superior a 9 amb menció de "Matrícula d'honor" o premi extraordinari de batxillerat

-100% del preu per crèdit

(S’ha d’abonar el 100% del preu per la gestió de l’expedient)

 • Original i fotocòpia del certificat de notes emès pel centre on has cursat els estudis de batxillerat en què consti la menció de la matrícula d’honor, o documentació acreditativa de l’obtenció del premi extraordinari de batxillerat.
 • En el cas d’estudis en centres estrangers ubicats a Espanya, cal portar un certificat de notes emès pel centre on s’han cursat els estudis en què consti que és un centre estranger que ha estat autoritzat segons disposa el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya.

Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33%:

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Cal disposar d’algun dels documents següents:

 • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent (certificat de discapacitat).
 • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes.
 • Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 •  Resolució del Ministerri d’Economia, Indústria i Competitivitat o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.
No cal aportar cap document si el certificat de grau de discapacitat està emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i, en el moment de la matrícula, s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’esmentada administració.

Víctimes d’actes terroristes i cònjuge i fills dels afectats.

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Víctimes de violència de gènere i fills dels afectats.

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

 

 • Cal disposar d’alguns dels documents següents:

  • Ordre de protecció a favor de la víctima, mentre estigui en vigor.
  • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis de violència de gènere, mentre no es dicti l’ordre de protecció.
  • Sentència judicial condemnatòria definitiva o ferma, amb una validesa per tota la durada de la pena de presó imposada a la persona maltractadora i per la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.
  • Sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment d’aquestes mesures fins que assoleixi la fermesa.

Aquesta documentació es pot substituir per algún d'aquests documents:

 

 • Certificat emès per l'Oficina d'atenció a la Víctima del Delicte del departament de Justícia, o l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, , que acrediti la condició de víctima i que deixi constància de la vigència d’aquesta condició en el període de matrícula
 • informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acollida destintas a les víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent.

A més d'algun d'aquests documents, cal aportar una fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents de les víctimes.

 

 

Deduccions i bonificacions en el preu de la matrícula

 

Bonificació en concepte de matrícules d'honor obtingudes a la UB en el curs acadèmic o semestre immediatament anterior

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix cada curs els criteris d’aplicació de la bonificació quan l’estudiant ha obtingut una o més matrícules d’honor en estudis cursats a la Universitat en el curs acadèmic immediatament anterior i en els supòsits corresponents, o semestre immediatament anterior en el cas de matrícula semestral.

 

Independentment de la classe de matrícula aplicable, la bonificació es deduirà un cop calculat l’import total de la matrícula, llevat dels serveis. L’import de la bonificació es fixarà en funció del tipus (grau, o màster)  i de l’ensenyament cursat pels estudiants, en els supòsits i amb els criteris que s’estableixen en la normativa de matrícula de la UB.

 

 

Matrícula de crèdits convalidats, adaptats i reconeguts

Els estudiants que hagin obtingut la convalidació, adaptació o reconeixement de crèdits per raó d’estudis oficials o activitats dutes a terme en qualsevol centre universitari han d’abonar a la UB el percentatge que s’estableixi a aquest efecte en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya respecte al preu ordinari del crèdit corresponent. Per al curs 2017-2018, aquest percentatge és del 15 %.

 

Els estudiants que accedeixin a la UB específicament per cursar un itinerari doble estan exempts d’abonar a la UB el percentatge assenyalat en la matrícula dels crèdits reconeguts derivats de l’aplicació de les equivalències establertes en l’itinerari aprovat.

 

La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la UB per adaptar els seus plans d’estudis anteriorment vigents als nous plans d’estudis és gratuïta, si així s’estableix en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Increments en el preu de la matrícula

 

Increment per matrícula d'un mateix crèdit per segona, tercer , quarta o més vegades

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix els increments que cal aplicar als preus dels crèdits d’ensenyaments oficials als quals l’estudiant es matriculi per segona, tercera, quarta o més vegades.

 

Núm. de matrícules

Coeficient repetició Graus, 1r i 2n cicle

Coeficient repetició Màsters professionalitzadors

Coeficient repetició Màsters NO professionalitzadors

2a + 2,2% + 0'70% * 1,2 1,2 1,625
3a + 2,2% + 0'70% * 2,6 2,6 1,750
4a + 2,2% + 0'70% * 3,6 3,6 1,875

 

El coeficient de repetició dels màsters NO professionalitzadors s'aplica sobre el preu del crèdit establert en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya (65,87 € per crèdit).

 

 

Increment per als estudiants titulats

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix que s’apliqui un coeficient d’1,4 als preus per crèdit als estudiants que tinguin un títol universitari oficial o més, o les condicions per obtenir-lo, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat.

 

S’eximeixen del recàrrec previst a l’apartat anterior els estudiants que estiguin inclosos en algun dels supòsits següents:

 • Estudiants que hagin superat els estudis d’un únic primer cicle i vulguin seguir els estudis en un segon cicle no adaptats a l’espai europeu d’educació superior.
 • Estudiants que hagin iniciat uns estudis amb doble titulació i que hagin obtingut el títol d’una de les titulacions i s’hagin de matricular d’algun crèdit de l’altra.
 • Estudiants que hagin obtingut el títol universitari oficial previ en centres no coberts pel sistema públic de finançament.

Per garantir l'aplicació correcta d'aquest recàrrec, en el moment de la matrícula et demanarem una declaració responsable justificativa de la teva formació acadèmica.

 

.

 

excel HUBc BKC