Logo Universitat de Barcelona Matrícula imatge de maquetació
Modalitats de matrícula. Deduccions i increments del preu de la matrícula
imatge de maquetació
Modalitats de matrícula, deduccions i increments
Modalitats de matrícula
Matrícula com a becari
Matrícula ordinària
Matrícula exempta o bonificada
Deduccions
Matricula d'honor a batxillerat
Matrícula d'honor curs anterior
Matrícula de crèdits reconeguts
Increments
Crèdits matrículats per segona o més vegades
Recàrrec per a estudiants titulats
imatge de maquetació
 
imatge de maquetació   imatge de maquetació
imatge de maquetació

 

Accés directe a:

Preus de matrícula i altres serveis
imatge de maquetació
Deduccions i increments en el preu
 
Pagament de la matrícula
imatge de maquetació

Modificacions i anul·lacions de matrícula

imatge de maquetació
Documentació que cal adjuntar a la matrícula
imatge de maquetació
Beques i ajuts de matrícula
 
MonUB
 
 

CURS 2013-2014

Els preus de la matrícula i d’altres serveis acadèmics dels ensenyaments oficials que s’imparteixen a les universitats públiques catalanes es fixen anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. En el cas del curs 2013-2014, els fixa el Decret 192/2013, de 9 de juliol.

Aquesta informació s’aplica sempre que no s’especifiqui altrament en el decret de preus, en les diverses convocatòries de beques o en altres normatives legals.

Aquesta informació no s'aplica en el cas d'ensenyaments propis de màster i postgrau.

En el cas d’ensenyaments que es cursen en centres adscrits, les exempcions, deduccions i increments de matrícula s’apliquen únicament als preus establerts per la Generalitat de Catalunya en el Decret de preus.

Modalitats de matrícula
A. Matrícula condicional com a becari (només en el cas de matricula en ensenyaments de grau i de màster)

Podeu matricular-vos com a sol·licitants de beca general si compliu els requisits següents:

 • Haver sol·licitat la beca general prèviament a la matrícula.
 • Haver gaudit de la beca l’any anterior o tenir l’acreditació econòmica positiva de l’AGAUR.

Procediment de matrícula:

 • Heu de matricular-vos obligatòriament com a sol·licitants de beca.
 • Cal que aboneu els imports corresponents als crèdits no exempts segons estableixi la convocatòria; a la gestió de l’expedient acadèmic; a l’assegurança escolar, si escau; als serveis específics i de suport a l’aprenentatge, i, si se sol·liciten, als serveis extraacadèmics.
 • En tot cas, cal acreditar la modalitat de matrícula alternativa, que la UB aplicarà si la sol·licitud de beca és denegada i que també s’aplicarà als crèdits no exempts de pagament d’acord amb la convocatòria i amb el que s’assenyala als apartats següents.

En cas de no haver sol·licitat la beca prèviament, heu de matricular-vos obligatòriament de la modalitat de matrícula alternativa que correspongui de l’apartat B o C d’aquest document fins que l’organisme competent us concedeixi o denegui la beca. Si us la concedeixen, la Universitat tramitarà la modificació de la matrícula i la devolució de l’import corresponent.

En cas d’ensenyaments que es cursen en centres adscrits a la UB, cal consultar la regulació que tingui establerta el centre.

Consulteu la informació sobre com matricular-vos condicionalment com a becaris i sobre altres ajuts de matrícula

 

B. Matrícula ordinària
És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en cas que no acrediteu cap de les exempcions o bonificacions establertes legalment. En aquesta modalitat cal abonar íntegrament els imports corresponents als crèdits i a la gestió de l’expedient acadèmic establerts en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya, a l’assegurança escolar (si sou menors de 28 anys), als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i, si els sol·liciteu, als serveis extraacadèmics.
C. Matrícula exempta o bonificada

Es tracta de la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acrediteu alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula que acrediteu,  heu d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si sou menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als serveis extraacadèmics sol·licitats.

En el cas de gaudir alguna d’aquestes exempcions, la documentació que cal aportar en el moment de la matrícula és la que s’indica a continuació:

Tipus

Exempció

Documentació a aportar amb la matrícula

Família nombrosa de categoria especial

-100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Un dels dos documents següents:

 • Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent en començar l’activitat acadèmic.
 • Resguard acreditatiu d’haver-ne sol·licitat l’expedició o la renovació juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de família nombrosa. En aquest cas, s’ha de presentar a la secretaria del centre l’original i la fotocòpia del títol abans del 31 de desembre de 2013.

Família nombrosa de categoria general

- 50% del preu per crèdit
- 50 % del preu per la gestió de l’expedient

Matrícula d’honor al batxillerat:

- Batxillerat LOGSE: qualificació final igual o superior a 9 o premi extraordinari de batxillerat.
- COU: avaluació global amb quatre excel·lents com a mínim i notables a la resta de les qualificacions
- Estudis en centres estrangers ubicats a Espanya: qualificació final igual o superior a 9.

-100% del preu per crèdit

(S’ha d’abonar el 100% del preu per la gestió de l’expedient)

 • Batxillerat LOGSE i premi extraordinari de batxillerat: original i fotocòpia de la targeta de les PAU o certificat acreditatiu.
 • COU: certificat on constin les qualificacions obtingudes o original i fotocòpia del llibre d’escolaritat.
 • Estudis en centres estrangers ubicats a Espanya: certificat emès pel centre on s’han cursat els estudis de batxillerat on consti que és un centre estranger ubicat a l’Estat espanyol que ha estat autoritzat segons disposa la normativa que regula l’establiment i l’autorització d’aquests centres (Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya). No s’aplica l’exempció si el centre estranger no està autoritzat segons aquesta legislació.

 

Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33%:

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Cal disposar d’algun dels documents següents:

 • Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent (certificat de discapacitat).
 • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i Família.
 • Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 •  Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

Víctimes d’actes terroristes i cònjuge i fills dels afectats.

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Víctimes de violència de gènere i fills dels afectats.

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Cal disposar d’alguns dels documents següents:

 • Ordre de protecció a favor de la víctima, mentre estigui en vigor.
 • Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis de violència de gènere, mentre no es dicti l’ordre de protecció.
 • Sentència judicial condemnatòria definitiva o ferma, amb una validesa per tota la durada de la pena de presó imposada a la persona maltractadora i per la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.
 • Sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment d’aquestes mesures fins que assoleixi la fermesa.
A més d’aquesta documentació, cal aportar una fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents de les víctimes.

Deduccions i bonificacions del preu de la matrícula
Bonificació en concepte de matrícules d'honor obtingudes a la UB en el curs acadèmic immediatament anterior

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix cada curs els criteris d’aplicació de la bonificació quan l’estudiant ha obtingut una o més matrícules d’honor en estudis cursats a la UB en el curs acadèmic immediatament anterior i en els supòsits corresponents.

Independentment de la modalitat de matrícula aplicable, la bonificació es dedueix un cop s’ha calculat l’import total de la matrícula, llevat dels serveis. L’import de la bonificació es fixa segons el grau d’experimentalitat de l’ensenyament.

Bonificació en concepte de matrícula d'honor al batxillerat

El Decret de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics, estableix que els estudiants amb matrícula d’honor o premi extraordinari al batxillerat es poden acollir a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits de la matricula del primer curs del primer any dels estudis universitaris oficials.

Aquesta exempció de matrícula no s’aplica als alumnes que hagin cursat el batxillerat en sistemes educatius estrangers, excepte si els estudis s’han fet en un centre estranger ubicat a l’Estat espanyol que ha estat autoritzat segons disposa la normativa que regula l’establiment i l’autorització d’aquests centres (Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya).

Aquesta exempció de matrícula no s’aplica als estudiants que es matriculen d’ensenyaments propis.

a) Requisits

Les qualificacions obtingudes han de ser les següents:

 • COU: matrícula d’honor amb un mínim de quatre excel·lents i notable a la resta de qualificacions.
 • Batxillerat LOGSE: qualificació final igual o superior a 9 o premi extraordinari de batxillerat.
 • Estudis en centres estrangers ubicats a Espanya: qualificació final igual o superior a 9.

Per acreditar aquestes qualificacions, l’estudiant que demani l’exempció de matrícula ha de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, la documentació següent:

 • COU: certificat de matrícula on constin les qualificacions obtingudes o original i fotocòpia del llibre d’escolaritat.
 • Batxillerat LOGSE i premi extraordinari de batxillerat: original i fotocòpia de la targeta de les PAU o certificat acreditatiu.
 • Estudis en centres estrangers ubicats a Espanya: certificat emès pel centre on s’han cursat els estudis de batxillerat on consti que és un centre estranger ubicat a l’Estat espanyol que ha estat autoritzat segons disposa la normativa que regula l’establiment i l’autorització d’aquests centres (Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya), i la documentació que s’indica a continuació segons el que correspongui:
 • Estudiants de sistemes educatius a qui s’aplica l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació: original i fotocòpia de la credencial original expedida per la UNED per a l’accés a la universitat espanyola.
 • Estudiants de la resta de sistemes educatius (amb sol·licitud prèvia d’homologació del títol de batxillerat): original, i fotocòpia, de la targeta de les PAU o certificat acreditatiu.

Matrícula de crèdits convalidats, adaptats i reconeguts

Els estudiants que hagin obtingut la convalidació, adaptació o reconeixement de crèdits per raó d’estudis oficials o activitats dutes a terme en qualsevol centre universitari han d’abonar a la Universitat el percentatge que s’estableixi a aquest efecte en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya respecte al preu ordinari del crèdit corresponent. Per al curs 2013-2014, aquest percentatge és del 15 %.

Els estudiants que accedeixin a la universitat específicament per cursar un itinerari doble estan exempts d’abonar a la Universitat el percentatge assenyalat en la matrícula dels crèdits reconeguts derivats de l’aplicació de les equivalències establertes en l’itinerari aprovat.

La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la UB per adaptar els seus plans d’estudis anteriorment vigents als nous plans d’estudis és gratuïta, si així s’estableix en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Increments del preu de la matrícula
Increment per matrícula d’un mateix crèdit per segona, tercera, quarta o més vegades

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix els increments que cal aplicar als preus dels crèdits d’ensenyaments oficials als quals l’estudiant es matriculi per segona, tercera, quarta o més vegades.

Núm. de matrícules

Coeficient repetició Graus, 1r i 2n cicle

Coeficient repetició Màsters professionalitzadors

Coeficient repetició Màsters NO professionalitzadors

2a + 2,2% * 1,2 1,2 1,625
3a + 2,2% * 2,6 2,6 1,750
4a + 2,2% * 3,6 3,6 1,875

El coeficient de repetició dels màsters NO professionalitzadors s'aplica sobre el preu del crèdit establert en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya (65,41 € per crèdit).

 

Recàrrec per als estudiants titulats

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix que s’apliqui un coeficient d’1,4 als preus per crèdit als estudiants que tinguin un títol universitari oficial o més, o les condicions per obtenir-lo, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat.

S’eximeixen del recàrrec previst a l’apartat anterior els estudiants que estiguin inclosos en algun dels supòsits següents:
a) Estudiants que hagin superat els estudis d’un únic primer cicle i vulguin seguir els estudis en un segon cicle no adaptats a l’espai europeu d’educació superior.
b) Estudiants que hagin iniciat uns estudis amb doble titulació i que hagin obtingut el títol d’una de les titulacions i s’hagin de matricular d’algun crèdit de l’altra.
c) Estudiants que hagin obtingut el títol universitari oficial previ únicament en una universitat privada o en un centre docent adscrit que apliqui preus privats.

 

 

 
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Planificació Academicodocent
Última actualització o validació: 05.12.2013
imatge de maquetació