Pagament de la matrícula (curs 2019-2020)

La UB adequa anualment les modalitats de pagament de la matrícula a l’evolució dels sistemes existents en el mercat, garanteix les que estableix el Decret de preus i afegeix les que tecnològicament estiguin disponibles i siguin d’interès tant per a l’estudiant com per a la gestió de la UB. La UB també té en compte la repercussió social que tenen els preus dels serveis acadèmics.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la UB comporta la suspensió automàtica dels drets de l’alumne, amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

Les entitats bancàries col·laboradores de la UB són Banco Santander, BBVA i CaixaBanck.

En el cas d’ensenyaments que es cursen en centres adscrits a la UB, cal consultar la regulació sobre el pagament de la matrícula que tingui establerta cada centre.

L'alumnat dels centres de la UB pot triar efectuar el pagament en un pagament únic o de manera fraccionada, tal com s'indica a continuació.

Pagament en un rebut únic

En el moment de fer la matrícula, cal imprimir el resguard de matrícula i el rebut de pagament, que s’ha de fer efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB, dintre del termini que recull el rebut (7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula) i mitjançant una de les opcions que s’indiquen a continuació:

 

Pagament en caixers automàtics (amb ràfega –CPR– o codi de barres) de les oficines de les entitats col·laboradores.

Pagament per banca electrònica:

  • Línia Oberta (CaixaBank): també permet el pagament a no clients amb targeta de crèdit o dèbit.
  • Banca Online (BBVA).
  • Supernet (Banco Santander).

 

Has de conservar durant tot el curs el justificant de pagament per si fos necessari acreditar-ne l’abonament.

 

Aquesta modalitat de pagament és d’aplicació obligatòria en els supòsits següents:

 • Estudiants que modifiquin la seva matrícula i generin una nova liquidació econòmica.
 • Estudiants que no han realitzat el pagament en les condicions i els terminis establerts per a les altres modalitats de pagament recollides en aquesta normativa.
 • Estudiants que s’han acollit a l’exempció per família nombrosa i no han presentat el títol vigent abans del 31 de desembre de 2019.

 

Pagament únic domiciliat

 

Només es facilita el pagament domiciliat a petició de l’interessat en una de les entitats bancàries col·laboradores de la UB quan la matrícula s’efectuï dintre dels terminis següents:

 

 • Matrícula anual o de primer semestre: fins el 31 d'octbure de 2019.
 • Matrícula de segon semestre (només en ensenyaments amb model de matrícula semestral): fins el 6 de març de 2020.
 • Em el cas d'ensenyamets de doctotrat, fins el 13 de març de 2020.

L’import de la sol·licitud de matrícula es carrega, íntegrament i d’un sol cop, a partir dels set dies posteriors a la data de formalització de la sol·licitud de matrícula.

 

Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament has de presentar,  en el moment de la sol·licitud de matrícula, una autorització de domiciliació bancària de rebuts segons el model establert.

 

És responsabilitat teva verificar que el compte on domicilies el pagament estigui operatiu, que estigui autoritzat el càrrec de la domiciliació per a aquest curs acadèmic, i que l’entitat bancària hagi fet efectiu el pagament de la matrícula, ateses les conseqüències de la falta de pagament establertes a la normativa de matrícula.

 

 

Pagament en terminis

Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament, l’import dels crèdits de la matrícula, o l'import corresponent a la direcció, tutela i avaluacio de la tesi doctoral; ha de ser igual o superior a 300 €.

 

En el moment de la matrícula s’imprimeix el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques on es pot consultar l’import de tots els rebuts i el termini per fer-los efectius. També pots consultar aquestes dades en el teu espai personal de MónUB (MónUB>La Teva UB>Consulta i pagament de rebuts),  on hauràs d’accedir per pagar la resta de rebuts.

 

 1. L’import dels rebuts s’ha d’abonar en una de les entitats bancàries col·laboradores que s’indiquen en el procés de matrícula.

 

És responsabilitat teva fer efectiu el pagament dels rebuts de la matrícula. Si no es compleix el pagament, es procedeix de conformitat amb el que estableix la normativa de matrícula. En cap cas tindràs dret a reclamar la devolució de les quantitats ja satisfetes.

 

Si optes per aquesta modalitat de pagament en terminis hauràs de fer efectius els rebuts pendents de venciment per poder sol·licitar el títol.

 

Segons el model de matrícula del centre, el fraccionament de la matrícula té les condicions que es detallen a continuació:

 

A) Matrícula anual, ampliació de matrícula de febrer (grau i màster), i matrícula de doctorat

M
A
T
R
I
C
U
L
A

 

A
N
U
A
L

Terminis

Requisits

Import

Pagament

tres terminis

Import dels crèdits o de la direcció i tutela de tesi doctoral de 300 € o més

Matrícules efectuades fins al 31 d’octubre de 2019

Primer rebut:

40 % de l’import dels crèdits o de l’import corresponent a la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral.

100% de l’import de gestió d’expedient acadèmic, així com del preu de l'asseguraná escolar, si escau, dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge i de l’import dels altres serveis universitaris contractats.

Com a màxim set dies naturals  a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

Segon rebut: 30 % de l’import dels crèdits o de l’import corresponent a la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral.

Matrícules de juliol: com a màxim el 6 de setembre de 2019.

Matrícules de setembre: com a màxim el 4 de novembre de 2019.

Matrícules d’octubre: com a màxim el 3 de desembre de 2019.

Tercer rebut: 30 % de l’import dels crèdits o de l’import corresponent a la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral.

Com a màxim el 17 de desembre de 2019.

.

 

Set terminis

Import dels crèdits o de la direcció i tutela de tesi doctoral de 300 € o més

Matrícules efectuades fins al 31 d’octubre de 2019

Primer rebut: 30% de l’import dels crèdits o de l’import corresponent a la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral;

100% de l’import de gestió d’expedient acadèmic, així com del preu de l'asseguraná escolar, si escau, dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge i de l’import dels altres serveis universitaris contractats.

Com a màxim set dies naturals  a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

Segon rebut: 20 % de l’import dels crèdits o de l’import corresponent a la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral.

Matrícules de juliol: com a màxim el 6 de setembre de 2019.

Matrícules de setembre: com a màxim el 4 de novembre de 2019.

Matrícules d’octubre: com a màxim el 3 de desembre de 2019.

Resta de rebuts (cinc rebuts): 10% de l’import dels crèdits o de l’import corresponent a la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral

El dia 7  del mes següent, de manera consecutiva.

 

 

A
M
P
L
I
A
C
I
Ó

 

F
E
B
R
E
R

Terminis

Requisits

Import

Pagament

Dos terminis

Import dels crèdits o de la direcció i tutela de tesi doctoral de 300 € o més

Graus i Màster: Matrícules efectuades al febrer i fins al 6 de març de 2020.

Doctorat: matrícules efectuades fins al 13 de març de 2020.

Primer rebut:

50% de l’import dels crèdits o de l’import corresponent a la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral;

100% de l’import de gestió d’expedient acadèmic, així com del preu de l'asseguraná escolar, si escau, dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge.

Com a màxim set dies naturals  a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

 

Segon rebut: 50% de l’import dels crèdits o de l’import corresponent a la direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi doctoral.

Com a màxim el 18 d’abril de 2020.

 

 

B) Matrícula semestral (grau i màster)

P
R
I
M
E
R

 

S
E
M
E
S
T
R
E

Terminis

Requisits

Import

Pagament

quatre terminis

Import dels crèdits de 300 € o més

Matrícules efectuades fins al 31 d’octubre de 2019

Primer rebut:

40% de l’import per crèdits.

100% de l’import de gestió d’expedient acadèmic, així com del preu de l'asseguraná escolar, si escau, dels serveis específics i de suport a l’aprenentatge i de l’import dels altres serveis universitaris contractats.

Com a màxim set dies naturals  a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

Segon rebut: 20% de l’import per crèdits.

Matrícules de juliol: com a màxim el 6 de setembre de 2019.

Matrícules de setembre: com a màxim el 4 de novembre de 2019.

Matrícules d’octubre: com a màxim el 3 de desembre de 2019.

Tercer rebut: 20% de l’import per crèdits.

El dia 7  del mes següent

Quart rebut: 20% de l’import per crèdits.

El dia 7  del mes següent

S
E
G
O
N

 

S
E
M
E
S
T
R
E

tres terminis

Import dels crèdits de 300 € o més

Matrícules efectuades al febrer i fins a l6 de març de 2019

Primer rebut:

40% de l’import per crèdits.

100% de l’import de gestió d’expedient acadèmic, En el cas no t'hagis matriculat el primer semestre, has d'abonar també el preu dels serveis específics i de suport a l'aprenentatge i el de l'assegurança escolar, si escau.

Com a màxim set dies naturals  a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

Segon rebut: 30% de l’import per crèdits.

Com a màxim el 17 d’abril de 2020.

Tercer rebut: 30% de l’import per crèdits.

Com a màxim el 18 de maig de 2020.

 

 

Pagament en terminis mitjançant préstec de fraccionament de matrícula (PFM) a través de l'AGAUR

L’Institut Català de Finances de la Generalitat de Catalunya ha establert una línia de col·laboració amb l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) que permet millorar el finançament de les matrícules per a estudiants universitaris.


a.  Requisits per sol·licitar el préstec:

 

 • Us heu de matricular d’un ensenyament de grau, màster universitari o doctorat.
 • En cas que sigueu menors de 18 anys, cal un cotitular major d’edat.
 • Heu de tenir la nacionalitat espanyola. Si sou estrangers, cal que tingueu el NIE i heu d’incorporar al préstec un cotitular.
 • Cal acreditar un nivell d’ingressos suficient. L’entitat financera valora la solvència del titular i del cotitular.
 • No heu de constar en el RAI/ASNEF o en un altre registre públic de morositat (excepte si es tracta d’un deute amb una companyia de telecomunicacions per un import inferior a 300 €).
 • L’import de la matrícula anual o semestral s’ha de situar entre 500 i 9.600 €.

b.  Condicions del préstec:

 

 • Les entitats financeres col·laboradores són el Banc de Sabadell i la Caixa d’Enginyers.
 • Per tractar-se la Caixa d’Enginyers d’una entitat cooperativa, cal fer una aportació inicial de 9,21 euros per cada soci, en concepte de “compra títol cooperatiu”, dels quals es retornarien 6,01 euros en cas de donar-se de baixa. La formalització del préstec amb aquesta entitat es durà a terme presencialment a Barcelona, a la seva oficina de Via Laietana 39.
 • El venciment del préstec no pot superar les dates següents:
  • Matrícula anual: 31 de maig
  • Matrícula semestral: 31 de gener al primer semestre, i 31 de maig al segon semestre.

    

   Excepcionalment i amb la finalitat de poder garantir un mínim de 3 quotes d'amortització dels préstecs en els casos de les matrícules semestrals/quadrimestrals, els venciments es podran ampliar fins al 28 de febrer o el 30 de juny respectivament segons el període de matriculació.

 • El tipus d’interès a aplicarés zero i el tipus d'interés de demora a aplicar és del 7,99%.
 • Té una comissió de 15 euros per matrícules semestrals i de 25 euros per matrícules anuals. No hi ha cap compensació per l'amortització anticipada del préstec, ja sigui parcial o total.
 • En cas que es produeixi un impagament, l’entitat financera reclamarà el deute i carregarà un import de 12 € al rebut. Si transcorreguts noranta dies no s’ha satisfet el deute, ho comunicarà a l’AGAUR, que s’encarregarà de la gestió del cobrament del deute.
 • Si no es compleix el pagament del préstec, es procedeix a la suspensió dels drets com a estudiant en les condicions i amb els efectes que s’estableixen a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula.

c. Procediment per acollir-se a aquesta modalitat de pagament:

 

 • En el moment de formalitzar la matrícula, heu de seleccionar l’opció corresponent al pagament per préstec i escollir l’entitat financera, autoritzar la cessió de les dades personals tant a l’AGAUR com a l’entitat financera als efectes de gestionar el préstec, i autoritzar l’AGAUR perquè amortitzi total o parcialment el préstec en casos justificats.
 • La UB comunica a les entitats financeres quins estudiants han sol·licitat el préstec.
 • L’AGAUR envia un correu electrònic a l’estudiant per explicar-li els tràmits posteriors.
 • L’entitat contacta amb l’estudiant per gestionar la recollida d’informació necessària (fotocòpia del DNI, declaració de l’IRPF, últimes nòmines o similar en el cas de treballadors autònoms).
 • Després de rebre la documentació, l’entitat financera disposa de deu dies hàbils per valorar el risc de l’operació i formalitzar el préstec.

d. Canvi de modalitat de pagament

 

Si heu escollit aquesta modalitat de pagament en el moment de la matrícula, podeu sol·licitar el canvi de modalitat a la Secretaria d’Estudiants i Docència del centre en un termini de set dies naturals des de la data de formalització de la matrícula.

 

e. Ampliació o amortització del préstec

La UB comunica la sol·licitud del préstec transcorreguts els set dies naturals des de la formalització de la matrícula.

 

Un cop finalitzat aquest termini, tota modificació de matrícula que impliqui una ampliació de l’import l’heu de pagar en efectiu, fora del préstec.

 

Si la modificació genera un import a retornar i aquest és d’un mínim de 300 €, la UB comunica a l’AGAUR l’import corresponent perquè procedeixi a l’amortització parcial del préstec. Si l’import a retornar és inferior a 300 €, la UB en tramita la devolució amb posterioritat al venciment del préstec.

 

f. Anul·lació total de matrícula

 

En cas d’anul·lació total de matrícula en què se’n resolgui la devolució de l’import, la UB comunica a l’AGAUR l’import corresponent perquè procedeixi a l’amortització del préstec. Si després d’amortitzar el préstec resta algun import a favor vostre, la UB n’ha de tramitar també la devolució.

 

g. Estudiants  beneficiaris d’una beca general o equitat

 

Si heu sol·licitat aquesta modalitat de pagament i posteriorment sou beneficiari d’una d’aquestes beques, la UB ho ha de comunicar a l’AGAUR perquè procedeixi a l’amortització total o parcial del préstec.


Si després d’amortitzar el préstec resta algun import a favor vostre, la UB n’ha de tramitar també la devolució.

 

h. Denegació del préstec


Des del moment que l’AGAUR comuniqui a la UB que el préstec que heu sol·licitat finalment no s’ha formalitzat, teniu un termini de set dies per fer efectiu el pagament de la matrícula.

 

Informació sobre el préstec AGAUR per imprimir

 

Consulteu més informació en l'adreça de l'AGAUR

 

 

Conseqüències de l'impagament de la matrícula

El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial perquè tingui validesa. Si el pagament es fa fraccionat, l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.

 

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi la UB dóna lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne, sense necessitat de requeriment previ per part de la UB, i a la proposta de denegació de la beca en el cas que s'hagi sol·licitat. La durada màxima de la suspensió temporal és fins que finalitzi el curs acadèmic.

 

La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixecarà quan l’estudiant aboni a la UB, en efectiu i d’un sol cop, la totalitat de l’import de la matrícula pendent d’abonar, més un recàrrec de l’import total dels rebuts no satisfets (excloent-ne els serveis) en concepte de despesa per la gestió de falta de pagament. Aquest recàrrec és d’un 5 % si l’estudiant efectua el pagament dins del termini de dos mesos des de la data de finalització del termini del pagament inicial del rebut, amb un increment d’un 5 % per cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d’un 50 %. A l’efecte de l’aplicació de l’increment d’aquest recàrrec, el mes d’agost és inhàbil.

 

Qualsevol modificació o anul·lació de matrícula es resol sempre que s'estigui al corrent del pagament dels rebuts.

 

En tot cas, un cop hagi finalitzat el curs acadèmic sense que l’estudiant hagi efectuat el pagament, la UB anul·larà d’ofici la matrícula sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació de la matrícula implica la plena nul·litat de tots els drets que aquesta matrícula hagi pogut produir i, especialment, de les qualificacions que l’alumne hagi obtingut.

 

El pagament de la matrícula que s’efectuï un cop finalitzat el curs acadèmic activarà les actes del curs immediatament anterior al de la data de pagament.

 

Sens perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis en qualsevol dels seus ensenyaments oficials com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols, certificats o qualsevol altre document acadèmic. En cas que les quantitats pendents en matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis corresponguin a matrícules d’ensenyaments propis de primer i segon cicle, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents únicament dins del mateix ensenyament.

 

 

Important: és responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.

 

excel HUBc BKC