Objectius

L’objectiu principal del projecte “Informatització, fonts dialectals, referents lexicogràfics, cartografia i so del Diccionari català-valencià-balear (DCVB2.0+)” és aconseguir una consulta interactiva d’aquesta obra que propiciï el desenvolupament d’estudis lèxics més complets, fonamentant-se principalment en la recopilació i tractament informatitzat de les fonts documentals que en van constituir el vessant escrit. Aquest objectiu general es desglossa en set objectius parcials:

  1. Completar la informatització del DCVB de manera que l’usuari pugui generar consultes complexes i interactives;
  2. Complementar els materials lèxics tot vinculant cada registre amb el contingut lèxic dels Quaderns de Camp i de les cèdules lexicogràfiques originals;
  3. Associar el contingut del DCVB amb els referents lexicogràfics del segle XIX que en van constituir una de les seves fonts documentals;
  4. Digitalitzar noves obres que el DCVB va utilitzar com a referents lexicogràfics i associar-les amb el contingut del diccionari;
  5. Cartografiar automàticament el lèxic del DCVB, aplicant-hi procediments semblants als que es van fer servir en el projecte previ (LEXDIALGRAM FFI2010-18940 (subprograma FILO));
  6. Incorporar so a les transcripcions fonètiques que apareixen en la majoria de les entrades lèxiques, que es podran reproduir tant en les consultes com en els mapes generats, basant-se en el procediment de síntesi de veu que es va aplicar en La flexió verbal en els dialectes catalans, d’Alcover i Moll (http://alcover.iec.cat/)
  7. Facilitar i promoure estudis lingüístics de diferent naturalesa, com a resultat d’aquesta informatització completa, que abastin, entre altres, aspectes relacionats amb l’anàlisi del lèxic, la variació sociolingüística, la normativa o el contacte de llengües, des de diverses perspectives: sincrònica, diacrònica i comparativa.