TANDEM SEMINARS

2012 – I Tandem Seminar
Visions medievals de l’univers 
(Medieval visions of the univers)
Delfi I. Nieto-Isabel – Georgina Rabassó
2014 – II Tandem Seminar
Bruixes i heretges: Dissidències reals o imaginades 
(Witches and Heretics: Real or Imagined Dissents)
Delfi I. Nieto-Isabel – Pau Castell Granados
2014 – III Tandem Seminar
El Cant de la Sibil·la: Perspectiva històrica i filològica davant d’un text manuscrit 
(The Song of the Sibyl: Historical and philological perspective in front of a handwritten text)
Laia Sallés – Anna Fernàndez Clot
2014 – IV Tandem Seminar
Recepció i producció literària de temàtica amorosa als monestirs de la Corona d’Aragó 
(Literary Reception and Production on Love in the Monasteries of the Crown of Aragon)
Gemma Pellissa – Araceli Rosillo
2014 – V Tandem Seminar
Estudi i edició de textos d’època medieval 
(Study and Edition of Medieval Texts)
Tània Alaix – Cèlia Nadal – Sergi Sancho
2014 – VI Tandem Seminar
Les dones prenen la paraula: De Christine de Pisan a la Briseida de Juan de Flores 
(The Women Take the Floor: From Christine de Pisan to Juan de Flores’ Briseida)
2014 – VII Tandem Seminar
L’Ordo Virtutum d’Hildegarda de Bingen: Una visió transversal 
(The Ordo Virtutum of Hildegard of Bingen: A Cross-Sectional View)
2016 – VIII Tandem Seminar
Heretges i bruixes: Dues cares de la repressió a l’Edat Mitjana 
(Heretics and Witches: Two Sides of Repression in the Middle Ages)
Delfi I. Nieto-Isabel – Pau Castell Granados
2016 – IX Tandem Seminar
Veu, cos i tinta: Traces de l’espiritualitat femenina en les fonts escrites 
(Voice, Body and Ink: Traces of female spirituality in written sources)
David Corillo-Rangel – Helena Casas Perpinyà
2017- X Tandem Seminar
Qui va aixafar el Pantokrator? L’ús estratègic de la llum en l’art i el pensament bizantins
(Who crushed the Pantokrator? The Strategic Use of Light in Art and the Byzantine Thought)
Marta Fernández – Marta Palacín
2018 – XI Tandem Seminar
Territori de la Marca urgel·litana (900-1000): Comparació de les fonts andalusines i les cristianes 
(Territory of the Urgell Marca (900-1000): Comparison of Andalusian and Christian Sources)
Climent Miró – Josep Sunyé
2019 – XII Tandem Seminar
Pensar els hospitals a l’Edat Mitjana 
(To Think the Hospitals in the Middle Ages)
Raúl Villagrasa – Pol Bridgewater Mateu
2019 – XIII Tandem Seminar
Governar per al poble, governar per al rei, governar per a la res publica 
(To Rule for the People, to Rule for the King, to Rule for the Res Publica)
Pablo González – Laura Miquel Milian
2019 – XIV Tandem Seminar
Beguines, lul·listes i mestres: Xarxes femenines a la Mallorca baixmedieval 
(Beguines, Lullists and Teachers: Women’s Networks in Late Medieval Mallorca)
Helena Casas Perpinyà – Llucia Márquez Testa