PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORS PREDOCS-UB

SOL·LICITUD

CONVOCATÒRIA PREDOCS-UB 2022

Termini de presentació: del 16 de gener al 10 de febrer de 2023 a les 14 hores, hora de Barcelona.

Aplicació de sol·licitud:

APLICACIÓ DE SOL·LICITUD UB

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) En cas d’estudis no cursats a la UB, inclosos els duts a terme a l’estranger: còpia del certificat acadèmic personal dels estudis universitaris cursats (grau, llicenciatura, màster) en què constin les qualificacions obtingudes en les convocatòries corresponents, en forma de suspens (S), aprovat (A), notable (N), excel·lent (E) i matrícula d’honor (MH), amb les qualificacions quantitatives corresponents, els crèdits cursats i la data d’obtenció de les qualificacions, així com la traducció jurada corresponent, si escau.

b) En cas d’estudis cursats a l’estranger: declaració d’equivalència del Ministeri d’Educació i Formació Professional de la nota mitjana, tant dels estudis de grau com dels estudis de màster. En el cas d'estudis realitzats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic de llicenciatura, grau o màster s'ha de calcular mitjançant l'aplicació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

La persona sol·licitant és responsable de tramitar el càlcul de la nota mitjana d'acord amb aquest procediment.

c) Currículum segons el model CVN del GREC, en què s’enumerin els mèrits al·legats que el candidat consideri convenients.

d) Breu descripció del pla o projecte de recerca en què es faci referència expressa als mèrits vinculats al projecte, definits en els criteris de priorització.

e) Informe del director o directora de tesi referent al pla o projecte de recerca de la persona sol·licitant, amb el vistiplau del coordinador o coordinadora del programa de doctorat.

Així mateix, també han d’emplenar el formulari publicat a la plataforma del Banco Santander:

APLICACIÓ SANTANDER

Aquelles persones que, tot i haver sol·licitat l’ajut, no emplenin el formulari del Banco Santander en restaran excloses. De la mateixa manera, qui empleni només la sol·licitud a través del Banco Santander també en serà exclòs.

Si la sol·licitud és incompleta o no s’acompanya de la documentació necessària, es requerirà a la persona sol·licitant que en un termini màxim de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti la documentació necessària, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de tramitar la sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015. Aquest requeriment es fa mitjançant les llistes de reclamació de documentació que es publiquen en el web i a la seu electrònica de la UB. Durant el període d’esmena no es poden reformular les sol·licituds presentades. 3. Finalitzat el termini de reclamació de documentació, s’avaluen les sol·licituds.