PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORS PREDOCS-UB

SOL·LICITUD

CONVOCATÒRIA PREDOCS-UB 2020

Termini de presentació: de l'11 de gener al 29 de gener de 2021.

Requisits: veure base 4.1 de la convocatòria.

Aplicació de sol·licitud: UB-GREC

Les persones interessades en sol·licitar un d’aquests ajuts hauran d’utilitzar l’aplicació informàtica (UB-GREC).

El sol·licitant introduirà en el formulari electrònic les seves dades personals, el DNI del director o directora de tesi, triarà el projecte finançat i el grup de recerca consolidat i el departament o institut de recerca de l’ajut.

Així mateix, la sol·licitud s’acompanyarà, segons els casos, de la següent documentació:

  1. Certificació dels estudis de grau i/o màster, en cas de no haver estat cursats a la UB, i declaració de nota mitjana, en cas d’estudis a l’estranger.
  2. Acreditació que el director o directora de tesi forma part d’un projecte de recerca finançat i d’un grup de recerca consolidat, quan no pertanyin a la UB.
  3. Acreditació del grau de discapacitat de la persona sol·licitant, si s’escau.

Aquests documents es presenten directament a través de l’aplicació informàtica, abans de donar per finalitzada la sol·licitud.

Un cop introduïdes totes les dades i adjuntada la documentació, el sol·licitant finalitzarà la sol·licitud i l’aplicació generarà una sèrie de documents:

  1. L’imprès de sol·licitud i la declaració responsable que ha de ser signada pel candidat.
  2. El currículum on s’han de relacionar els mèrits al·legats pel candidat.
  3. El pla de recerca del candidat.
  4. L’informe del director o directora de tesi degudament signat.

Aquests documents s’han de lliurar per via telemàtica mitjançant una instància genèrica (https://www.ub.edu/eadministracio/IG.html), a través de la Seu Electrònica de la UB, adreçada a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant – Secció de Beques de Personal Investigador en Formació. La utilització de l’aplicació informàtica no comporta la presentació efectiva de la sol·licitud, la qual només es formalitza un cop es presenta la instància genèrica.

Un cop finalitzada la sol·licitud, no podreu modificar les dades del formulari, ni tampoc adjuntar cap document addicional

El termini de presentació de la sol·licitud és de l’11 al 29 de gener de 2021.

ALTRA INFORMACIÓ D'INTERÈS:

En el cas d'estudis realitzats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic de llicenciatura, grau o màster s'ha de calcular mitjançant l'aplicació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

La persona sol·licitant és responsable de tramitar el càlcul de la nota mitjana d'acord amb aquest procediment.