PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORS PREDOCS-UB

L'objecte d'aquesta convocatòria és seleccionar personal investigador predoctoral en formació, amb l'objectiu de promocionar la recerca en departaments i instituts de recerca de la Universitat de Barcelona i formar personal predoctoral qualificat en l'àmbit de la recerca i la docència universitària.

 

Naturalesa:

Les persones seleccionades signaran un contracte de personal investigador predoctoral en formació, que tindrà dedicació a temps complert druant tota la vigència del contracte.

Quan el contracte se celebri amb una persona amb discapacitat, el contracte es podrà prorrogar fins a 6 anys.

No obstant això, el contracte es podrà resoldre en el supòsit de no superar favorablement la preceptiva avaluació anual que efectua la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

S'aplica al règim d'incompatibilitats previst a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

 

Beneficis econòmics:

La retribució bruta del contracte, per 14 pagues, és la següent:

  • Primer i segon any del contracte: la retribució equivalent al 56% del salari fixat per al Grup 1 de personal laboral de la taula salarial recollida al conveni únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat.
  • Tercer any de contracte: la retribució equivalent al 60% del salari fixat per al Grup 1 de personal laboral de la taula salarial recollida al conveni únic de personal laboral de l'Administració General de l'Estat.

 

Estades:

Les persones beneficiàries de l'ajut poden acollir-se a la convocatòria d'ajuts de mobilitat per estades formatives en altres universitats o centres de recerca durant un mínim d'una setmana i fins a un màxim de vuit, per completar la seva formació investigadora relacionada amb el pla d recerca que portin a terme. Consulta l'apartat "Estades" per més informació.

El gaudiment d'aquest ajut és incompatible amb altres que tinguin la mateixa finalitat.