Ajuts per terceres llengües a l'EIM. Convocatòria

Les bases regulen la convocatòria dels ajuts per fer cursos de terceres llengües a l'EIM.

L’import de l’ajut serà fins un màxim de 350€ per persona per contribuir a la despesa del cost del curs un cop descomptada l'ajuda del programa PARLA3, segons es detalla a la taula següent:

Estudiants que han començat estudis de Grau a la Universitat de Barcelona els cursos 2014-2015, 2015-2016 o 2016-2017.

La dotació econòmica màxima de la convocatòria és de 100.000€, en funció dels recursos disponibles en la partida pressupostària del programa bkUB en què s'han habilitat fins un màxim de 600.000€ destinats a cobrir tots els ajuts que es convoquin mitjantçant aquest programa. Aquesta dotació podrà ser ampliada en funció dels resultats de les diferents convocatòries relacionades amb el programa bkUB. Els respectius ajuts es faran efectius durant l’exercici 2017, respectant estrictament l'ordre de puntuació obtinguda i fins l’esgotament de la cobertura màxima, a càrrec de la corresponent partida pressupostària.

Modalitat de curs Nivells EIM Ajut
MODALITAT A
Cursos modulars presencials (50h)
Corresponents a la primera part d'un nivell (2.1, 3.1, 4.1,5.1) Màxim 350€
MODALITAT B
Cursos modulars presencials (50h)
Corresponents a la segona part d'un nivell (2.2, 3.2, 4.2, 5.2, que equivalen a A2, B1, B2.1 i B2.2 del MECR respectivament) 60€
MODALITAT C
Cursos Anuals presencials (100 h)
Nivells 2, 3, 4 i 5 (que equivalen als nivells A2, B1, B2.1 i B2.2 del MECR respectivament) Màxim 350€

Estudiants que han començat estudis de Grau a la Universitat de Barcelona els cursos 2012-2013 o 2013-2014

Modalitat de curs Nivells EIM Ajut
MODALITAT D
(adreçada només a estudiants que van iniciar estudis de Grau entre els cursos 2012-2013 o 2013-2014)
Cursos modulars presencials (50h) o
Cursos Anuals presencials (100 h)
Nivells 4 i 5 (equivalen als nivells B2.1 i B2.2 del MECR respectivament) Màxim 350€

 

Termini de presentació: del 30 de novembre de 2016 al 30 de setembre de 2017