Ajuts per terceres llengües a l'EIM. Requisits

REQUISITS GENERALS

L'alumnat que sol·liciti aquests ajuts haurà de reunir els requisits següents:
  1. Ser estudiant de Grau de la Universitat de Barcelona el curs 2021/2022 i tenir una nota mínima d’expedient de 5. En el càlcul de la nota mitjana d’expedient es comptabilitzaran les assignatures suspeses.
  2. No tenir acreditat cap altre nivell B2 del MECR per les modalitats A i C en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
  3. No tenir acreditat cap altre nivell C1 del MECR per la modalitat B en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
  4. Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiant més gran de 18 anys sigui titular de l’autorització de residència.
  5. Estar matriculat i haver superat un curs d'idiomes de nivell A2, B1, subnivell B2.1, B2,subnivell C1.1 i C1 del MECR, en l’EIM de la UB en el període comprès entre l'1 de setembre de 2021 i el 31 d’agost de 2022, els estudiants de Grau de la Universitat de Barcelona, inclosos els estudiants dels centres adscrits que apliquen preus públics: l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  6. Haver omplert el formulari web publicat a la plataforma del Banc Santander, i presentar la sol·licitud de la beca mitjançant l’aplicació informàtica de la Universitat de Barcelona.

 

avis Les persones que participin en aquesta convocatòria hauran de formalitzar, a més a més, el formulari web de la plataforma del banc Santander disponible al link següent [+]

Incompatibilitats:

El gaudiment d’aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut amb la mateixa finalitat, amb  excepció de la beca PARLA3 de l’AGAUR, beca d’equitat i beca general, amb les  quals seria complementària.

Resta exclòs l’estudiantat que:

a) Cursi estudis universitaris diferents dels de Grau
b) Tingui alguna titulació universitària prèvia (o altres estudis equivalents).
c) Estigui en possessió d’un certificat o títol de coneixements de nivell B2 del MECR per les modalitats A i C, en qualsevol de les quatre llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).
d) Estigui en possessió d’un certificat o títol de coneixements de nivell C1 del MECR per la modalitat B, en qualsevol de les quatre llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).