Ajuts per terceres llengües a l'EIM. Requisits

REQUISITS GENERALS

L'alumnat que sol·liciti aquests ajuts haurà de reunir els requisits següents:
  • Ser estudiant de Grau el curs 2016-2017 i tenir una nota mínima d'expedient de 5. En el càlcul de la nota mitjana de l'expedient es comptabilitzaran les assignatures suspeses.
  • No tenir acreditat cap altre nivell B2.2 del MECR en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
  • Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiant més gran de 18 anys sigui titular de l'autorització de residència.

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LES MODALITATS A, B i C

Estar matriculat i haver superat un curs d'idiomes de nivell A2, B1, B2.1 o B2.2 del MECR, en l'EIM de la UB en el període comprès entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 de juliol de 2017, els estudiants que hagin iniciat estudis de Grau en la Universitat de Barcelona el curs 2014-2015, 2015-2016 o 2016-2017 o que hagin iniciat estudis el 2015-2016 en una altra comunitat autònoma i s'hagin traslladat el curs 2016-2017 a aquesta universitat, inclosos els estudiants de centres adscrits

REQUISITS ESPECÍFICS PER A LA MODALITAT D

Estar matriculat i haver superat un curs d'idiomes nivells B2.1 o B2.2 en l'EIM de la UB en el període comprés entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost de 2017, els estudiants de Grau, inclosos els estudiants de centres adscrits, que hagin iniciat els estudis els cursos 2012-2013 i 2013-2014

Resta exclòs l'estudiantat que:

  • Cursi estudis universitaris diferents dels de grau.
  • Tingui alguna titulació universitària prèvia (o altres estudis equivalents).
  • Estigui en possessió d'un certificat o títol de coneixements de nivell B2.2 del MECR, en qualsevol de les quatre llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).

El període dels cursos de formació i superació de coneixements de terceres llengües s'han de dur a terme en el període comprès entre l'1 de setembre de 2016 i el 31 d'agost de 2017.