Ajuts econòmics per a estudiants amb mobilitat reduïda que requereixen assistència de terceres persones. Obligacions i Incompatibilitats.

OBLIGACIONS, REVOCACIÓ, RENÚNCIA I INCOMPATIBILITAT

 

 

Obligacions

El beneficiari estarà obligat a destinar l’ajut exclusivament a la contractació d’un assistent personal per cobrir les necessitats bàsiques que permetin un millor desenvolupament acadèmic durant els períodes lectius i caldrà que justifiquin documentalment les despeses realitzades.

Revocació

L’adjudicació d’aquest ajut, se n’hagi o no abonat l’import concedit, podrà ser revocat en el cas que es descobreixi que en la concessió es va incórrer en ocultació o falsejament de dades, que es recau en alguna de les incompatibilitats especificades a la base VIII, o que hi hagi incompatibilitat amb beneficis d’aquesta classe procedents d’altres persones físiques o jurídiques.

Renúncia

En qualsevol moment del procés, l'alumne pot renunciar a la sol∙licitud de l'ajut. En cas que hagi estat concedit i abonat, haurà de procedir a la seva devolució. L'alumne, també pot anul∙lar la matrícula; en aquest cas caldrà que també renunciï a l'ajut.

En ambdós casos, haurà de contactar amb la secretaria del Centre per realitzar la tramitació corresponent.

Incompatibilitats

El benefici de l’ajut és compatible amb qualsevol altre ajut o beca, públics o privats, excepte en casos en què coincideixi amb altres ajuts o prestacions destinades als mateixos conceptes, si la suma excedeix el total de la despesa a realitzar.