Ajuts econòmics per a estudiants amb mobilitat reduïda que requereixen assistència de terceres persones. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar la beca

  • Emplenar el formulari de la UB i confirmar la petició.
  • Una vegada confirmada la sol·licitud, s'ha d'imprimir, signar i lliurar a qualsevol registre de la UB juntament amb la documentació necessària.

 

Mitjançant la sol·licitud de l’ajut, la persona interessada autoritza la comprovació, si escau, de les dades exposades.

Horaris i adreçes de les diferentes oficines de registre de la UB:

Oficines de Registre UB

Informació relativa a la documentació

 

L’imprès normalitzat de sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
  • Fotocòpia compulsada de la resolució mitjançant la qual es qualifica el grau de discapacitat, expedida per l’òrgan competent en base a la legislació actual, en que ha de constar el reconeixement de la categoria, el grau i la necessitat d’una tercera persona per desenvolupar les activitats de la vida diària.
  • Fotocòpia de la resolució del grau de dependència emès per l’òrgan competent d’acord amb la legislació actual.
  • Memòria en que s’exposin de manera detallada les necessitats que justifiquen aquest ajut, així com les motivacions referents al curs acadèmic i a la consecució de l’ensenyament.

 

Si la sol·licitud no compleix algun dels requisits exigits en aquesta convocatòria o s’observa que hi falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol·licitud o que l’acompanyi dels documents preceptius, en el termini de 10 dies naturals. Si no  ho  fa  així, es considerarà  que  desisteix de  la petició. Aquest requeriment es farà mitjançant llistes de reclamació de documentació penjades en la pàgina web de beques i a la seu electrònica.