Presentació

Català

El Portal de Bones Pràctiques Docents és un projecte de l'Institut de Desenvolupament Professional (IDP_ICE) de la Universitat de Barcelona (UB) per a la millora de la qualitat docent.

Entenem per bones pràctiques docents les intervencions docents que faciliten el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge en un context concret amb un alt nivell d'eficàcia (assoliment dels objectius educatius previstos) i d'eficiència (amb un ús raonable de temps, esforç i altres recursos).

Les bones pràctiques, que suposen un bon saber fer pedagògic i didàctic, exigeixen:

  • Atenció al context. Les persones sempre tractem d'adaptar-nos al nostre entorn, i això constitueix un poderós motor d'aprenentatges.
  • Consideració de les característiques grupals i individuals dels estudiants: coneixements, interessos, estils cognitius... (avaluació inicial)
  • Definició prèvia dels objectius a assolir (fets/conceptes, procediments, actituds) i selecció i seqüenciació dels continguts que es tractaran.
  • Coneixement de diversos recursos educatius aplicables, i selecció i preparació dels que es considerin més adequats (segons objectius, continguts, característiques dels estudiants, context...)
  • Disseny d'una estratègia didàctica que consideri la realització d'activitats d'aprenentatge d'alta potencialitat didàctica amb metodologies de treball actives (que permetin "aprendre fent"); aquestes activitats han de promoure unes interaccions (entre els estudiants i l'entorn) generadores dels aprenentatges que es pretenen.
  • Organització d'un sistema d'avaluació formativa que permeti copsar els aprenentatges que realitzen els estudiants i reorientar-los quan calgui. Pot convenir també fer una avaluació final sumativa.
  • Reflexió sobre l'activitat docent. La reflexió del procés realitzat, dels resultats obtinguts i dels possibles canvis a realitzar per a millorar l'actuació en properes ocasions. En definitiva seran el professorat (i l'alumnat) els que valoraran els resultats obtinguts i jutjaran la "bondat" de l'activitat realitzada.
  • Replantejament de l'activitat d'ensenyament/aprenentatge per a la propera vegada que es vagi a aplicar.