Anàlisi didàctic de pràctiques d’aula matemàtica: la mediatriu al cicle superior de primària

Descripció de la pràctica

La pràctica pretén ajudar als futurs mestres d'educació primària a caracteritzar i desenvolupar alguns dels elements de la competència professional d'anàlisi didàctic a partir de la visualització i reflexió conjunta d'episodis de situacions actuals d'aules enregistrades en vídeo en les que s'ensenya el concepte de mediatriu a sisè de primària.

En aquesta pràctica es conjuguen diferents metodologies (exposició del professors/a, visualització i anàlisi de vídeos, tècnica d'altres veus, exposicions dels estudiants...), diversos tipus d'organització de l'activitat a l'aula (treball individual, en parella, en grup petit...) i, per últim, diferents instruments i estratègies d'avaluació (autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació).

Competències desenvolupades

Competències específiques:

- Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics adients i promoure les corresponents competències en els estudiants.

- Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics al voltant dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.

- Conèixer el currículum oficial de matemàtiques.

Competències transversals:

- Fer ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en els contextos educatius.

Identificació de problemes lligats a la metodologia

Instruments i materials complementaris

- 3 vídeos d'episodis d'aula
- Guia de reflexió
- Currículum de matemàtica de Primària

Contacte

Edelmira Badillo Jiménez
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals (UAB)
Edelmira.badillo@uab.cat

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):