Aplicació d’ABP en assignatura optativa d’Enginyeria

Descripció de la pràctica

La pràctica permet observar com l’aprenentatge basat en projectes (ABP) és una metodologia que permet el treball continuat de l’estudiant al llarg del seu període formatiu i com són els estudiants els que porten la iniciativa del seu aprenentatge reflexionant sobre el que saben, el que han de saber, com han buscar la informació i adoptar decisions i estratègies per resoldre un problema o projecte.

De manera específica, s’ofereixen als estudiants tres possibles projectes a desenvolupar al llarg del semestre. La proposta d’aquests projectes és molt genèrica i poc detallada i només inclou els objectius d’aprenentatge. En aquesta primera fase els estudiants també han de plantejar i distribuir els objectius i les tasques entre els membres del grup. Posteriorment els grups es van reunint i entregant actes d’aquestes sessions de treball al tutor de manera que, al final, han de defensar públicament el projecte i entregar la documentació requerida en format paper i electrònic (portafoli, presentació i aplicació informàtica).

Competències desenvolupades

Competències transversals:

  • Treballar en equip
  • Resoldre problemes
  • Aprenentatge autònom
  • Capacitat d’anàlisi i síntesi
  • Raonament crític
  • Capacitat d’organització i planificació
  • Comunicar-se correctament oralment i per escrit

Contacte

Enric Martí Godia
Departament de Ciències de la Computació (UAB)
Enric.marti@uab.cat

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):