L’aula invertida

Carregant vídeo...

 

L’aula inversa suposa un desplaçament intencional fora de l'aula de determinades parts del contingut de les assignatures d'una titulació. A través d'activitats guiades i determinats recursos tecnològics més o menys sofisticats es transfereix intencionalment fora de l'aula part de la informació que el professor ha de transmetre amb la finalitat d'alliberar temps de la classe per dedicar-lo a activitats d'aprenentatge en les que la presència del docent és imprescindible.

Per exemple, la validació d'aprenentatges, la correcció, matisació o ampliació de les comprensions provisionals que els estudiants han fet en la seva activitat prèvia d'estudi, el foment de competències comunicatives i de pensament superior, o l'ajuda en la transferència i aplicació dels continguts a situacions similars a l'exercici professional. Aquest enfocament pedagògic se centra en maximitzar la comprensió del que el que l'alumnat estudia més que la seva memorització. Es important assenyalar aquí que per desenvolupar adequadament aquest enfocament pedagògic és necessari que durant el treball d'aula el professor dugui a terme accions de mediació per sintonitzar amb la comprensió que els estudiants han desenvolupat amb les seves tasques prèvies d'estudi. Dues han estat les estratègies posades en pràctica.

 

 Just in Time Teaching

 

Uns dies abans de l'inici del de la classe, el docent indica als estudiants quins documents del campus virtual han d'estudiar (documents electrònics, vídeos, etc.). Un cop realitzat l'estudi dels estudiants responen un qüestionari (usualment en línia) del qual el professor obtindrà informació sobre el nivell de comprensió dels estudiants i els seus errors més freqüents. Dos o tres dies abans de l'inici de la classe el docent analitza les respostes i decideix quins aspectes del tema no s'han d'esmentar, quins requereixes clarificació i on apareixen els errors més freqüents. Estructura llavors la seva classe a partir d'aquest anàlisi previ.

 

 Aprenentatge Basat en Equips

 

El procés s'inicia amb la lectura i estudi del material previ per part de l'alumnat. En arribar a classe contesten de manera individual un test (usualment de resposta múltiple). Després, en petit grup, consensuen les respostes i responen de nou al test. Es realitza una posada en comú en el gran grup on els estudiants reben retroalimentació immediata de la seva feina i on poden justificar (apel·lar) les seves respostes. El cicle finalitza amb una mini-classe aclaridora en la qual es resolen dubtes i consoliden aprenentatges per part del professor i amb la realització grupal de determinades activitats de "aplicació" i transferència dels conceptes i procediments estudiats i validats.

 

Competències desenvolupades

  • Ser capaç d'analitzar la tetralogia de Fallot (clínica, diagnòstic, cirurgia), la discriminació racial i sexual en el context de la midat del XX
  • Comprendre com els prejudicis religiosos i científics podem dificultar l'avenç del saber
  • Reconèixer l'impacta d'alguns recursos cinematogràfics en l'educació sentimental dels espectadors

Identificació de problemes lligats a la metodologia

 

Instruments i materials complementaris

Contacte

Josep Lluis Medina Moya
Departament Didàctica i Organització Educativa
jlmedina@ub.edu

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):