Una experiència de treball cooperatiu i col·laboratiu pel suport, la gestió i la planificació docent

Descripció de la pràctica

Aquesta pràctica se centra en el paper dels assistents de titulació en el marc de l'Espai de Suport i Innovació Docents (ESID) de la Facultat de Psicologia. En ella es mostra la tasca realitzada pels assistents de titulació oferint un suport transversal a tota la Facultat basat en el treball col·laboratiu.

Es tracta de fer un disseny a mida de cada aula i assignatura, generar noves aplicacions que responen a programes de millora i innovació docents o que donen suport a la implementació dels nous plans d’estudi, formar el professorat de la Facultat en l’ús dels recursos (inventariables, virtuals, etc.) disponibles a la Facultat mitjançant tallers, guies d’ús i videotutorials, i optimitzar l’ús dels recursos docents disponibles fent-ne una gestió centralitzada i aconseguint més comunicació amb el professorat.

Per poder sol·licitar la col·laboració  dels assistents és necessària la petició de suport docent del professorat, l’establiment de protocols d’acció que permeten la coordinació de la feina des de la petició de suport fins a l’acabament de la tasca i el treball en equip, l’organització i el seguiment de tasques concretes.

Competències desenvolupades

Competències transversals:
- Treballar en equip
- Aprenentatge autònom
- Utilitzar les noves tecnologies de la comunicació i la informació
- Comunicar-se correctament de manera efectiva

Contacte

David Costa
Departament de PsicobiolDavid Costa
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Facultat de Psicologia (UAB)
David.costa@uab.cat

Gemma Guillazo Blanch
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Facultat de Psicologia (UAB)
Gemma.guillazo@uab.cat

Categoria Bones Pràctiques (Cat):