Debat i discussió científica a l’aula

Carregant vídeo...

 

 

En aquesta pràctica els estudiants aprenen a debatre i a prendre part en debats científics. La pràctica es duu a terme a l'assignatura "Diferències Individuals" del primer curs del grau de psicologia i té per objectiu treballar les competències transversals i específiques que es desenvolupen en l'assignatura de forma conjunta i global.

Descripció de la pràctica

A partir d'un article d'actualitat o divulgatiu els estudiants trien un tema i se'ls assigna una postura a defensar a l'atzar. Cada debat consta d'un material d'inici que pretén ser el punt de partida d'una discussió científica i els alumnes han d'aconseguir documentació científica i d'altres materials per basar la seva argumentació en el debat. Per preparar els debats tenen a la seva disposició tutories. 

Els debats es fan en equips de tres o quatre membres i consisteixen en una exposició d'uns 15 minuts, una rèplica de 10 minuts i una contra-rèplica de 5 minuts on també pot intervenir el públic present a l'aula. El professor indica les normes del debat i modera la sessió. 

Un cop finalitzada la fase de debat pública els equips han d'elaborar un informe per escrit, entre 5 i 10 pàgines amb la exposició dels arguments, el recull de les aportacions del grup contrari, el recull de les conclusions principals i les referències.

L'avaluació dels debats es fa tenint en compte la rúbrica que els alumnes tenen disponible al campus virtual.

Competències desenvolupades

Les competències transversals que es desenvolupen gràcies a la pràctica del debat i la discussió científica a l'aula són:

  • Buscar, seleccionar i gestionar informació especialitzada de manera estratègica, fent ús de diferents tecnologies i fonts d'informació.
  • Conèixer i respectar la diversitat humana.
  • Raonar de manera analítica i crítica.
  • Comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari.

Altres competències específiques de la titulació que es desenvolupen:

  • Conèixer, comprendre i analitzar el comportament partint d'una comprensió del funcionament dels processos psicològics.
  • Mostrar habilitats bàsiques de recerca en l'àmbit de la psicologia (ús de fonts documentals, coneixement de mètodes de recerca psicològica, anàlisis crítica de dades en el marc d'un coneixement disciplinari establert, difusió del coneixement...).

Identificació de problemes lligats a la metodologia

  • Complexitat logística, sobretot quan es tracta de moure i organitzar grups grans d'alumnes. Cal tenir en compte el temps dedicat a l'organització de l'activitat.
  • El control d'assistència és problemàtic; passar llista treu molt de temps a la classe i el control d'assistència mitjançant signatura no sempre funciona.
  • Manca de temps per debatre que es podria solucionar amb el desdoblament de grups.

Instruments i materials complementaris

Document d'avaluació a través de rúbrica

Contacte

David Gallardo Pujol
Facultat de Psicologia (UB)
david.gallardo@ub.edu

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):