Alta simulació amb el pacient crític pels alumnes de pràcticum

Carregant vídeo...

Simulació avançada adreçada a alumnes de 4rt del grau d'Infermeria per reforçar continguts de l'assignatura de Pràcticum en l'entorn segur de l'aula d'alta simulació.

Descripció de la pràctica 

El alumnes en grups de 3-4, dirigits per un professor, realitzen una experiència clínica simulada que pot comprendre actuacions de la pràctica clínica diària. Els alumnes, per grups, van actuant al costat del simulador de pacient que va evolucionant per els escenaris programats, en funció dels objectius de l'aprenentatge i del maneig de l'experiència. Mentrestant, la resta d'alumnes (12-16), acompanyats d'un professor, visualitzen en directe la pràctica des d'una altra aula i omplen una plantilla de  reflexions escrites i un "chek-list" de la pràctica simulada.

Posteriorment, un cop acabada la simulació, es fa una reflexió final o "debriefing" amb tot el grup, posant en comú aspectes emocionals, d'interrelació i formatius de la simulació, susceptibles de millorar pel grup que ha intervingut. Professor i grup intervinent omplen una autoavaluació formativa, la rúbrica de la simulació, fent una reflexió final d'aquesta experiència. Això permet modificar o replantejar la pràctica o els objectius en funció dels resultats.

Amb aquesta metodologia l'alumne s'exercita en la pressa de decisions establint prioritat en les cures, analitzant, interpretant i registrant dades, utilitzant el material clínic disponible a l'aula, sense cap risc pel pacient, ni per ell mateix. Permet avaluar competències bàsiques com el lideratge, la comunicació i el treball en equip i específiques de la titulació utilitzant un marc de valoració basada en la evidència.

Competències desenvolupades

  • Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds.
  • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
  • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica/capacitat de prendre decisions i d'adaptació a noves situacions).
  • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
  • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar i integrar la informació).

Identificació de problemes lligats a la metodologia

  • Amb la simulació no es pot reproduir l'experiència clínica real, aquesta té matisos no reproduïbles.
  • La tecnologia utilitzada requereix un aprenentatge previ de simulació.
  • Cost elevat dels simuladors a escala real.
  • Necessitat de validar els simulador.

En aquest cas, la pràctica es realitza a l'aula d'alta simulació de l'Escola d'Infermeria de l'UB que compta amb una sala de control, on els professors poden controlar l'entorn, i una aula on es reprodueix l'escenari clínic de la simulació. Està dotada amb simuladors de pacient a escala real i sistemes experts amb resposta fisiològica (SPER), aparell i material clínic, monitors de visualització, sistemes de càmeres amb àudio i vídeo connectat a la xarxa que permet reproduir i visualitzar en temps real o diferit l'experiència.

Intervenen 2 professors (un professor que dirigeix la simulació a l'aula d'alta simulació i un professor que dirigeix les observacions a l'aula gran amb la resta del grup), un tècnic o tercer professor expert en el maneig del software del simulador i un col·laborador per desenvolupar rols addicionals a l'escenari (familiar, professional...).

Instruments i materials complementaris

Contacte

José Antonio Sarria Guerrero
Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
j.a.sarriaguerrero@ub.edu

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):