Execució de documents mercantils

 

Carregant vídeo...

 

Pràcticum orientat a l'aprenentatge de continguts i al desenvolupament d'habilitats professionals mitjançant la simulació d'activitats professionals a l'aula i en l'entorn professional.

Descripció de la pràctica 

El pràcticum "Execució de documents mercantils", que integra diverses assignatures del grau de Dret (dret mercantil i dret processal), utilitza el recurs a la simulació com a eina i estratègia d'aprenentatge del dret. 

L'objectiu és proporcionar una formació integral en competències de caràcter professional mitjançant la programació d'activitats a l'aula que inclouen l'entrevista i l'informe al client, el disseny de les estratègies de reclamació d'un crèdit, la preparació d'escrits, la pràctica dels interrogatoris i la simulació completa de la vista oral. La vista oral es duu a terme a l'Escola Judicial en una sala de vistes preparada per aquest efecte i és presidida per un jutge en pràctiques de l'Escola. Les vistes o judicis es graven per tal que els estudiants presenciïn i analitzin les produccions d'altres estudiants.

L'estudiant treballa els coneixements des de la perspectiva d'un rol professional concret, a través de la representació en diversos escenaris simulats. L'estratègia de la simulació permet portar a terme un canvi de rols, d'aquesta manera els alumnes aprenen a prendre decisions analitzant un mateix problema des de perspectives diferents i, sovint, radicalment contraposades.

Aquesta diversitat de perspectives permet a l'estudiant integrar coneixements de forma que es genera un nou coneixement sintètic, al temps que apren a dissenyar estratègies per defensar les seves posicions.

Competències desenvolupades

Després d'haver fet el curs, l'alumne ha de ser capaç de desenvolupar-se professionalment en diverses situacions. Concretament, ha de ser capaç de:

 • Reflectir en el document adient una operació econòmica.
 • Identificar els defectes formals d'un document mercantil.
 • Dissenyar estratègies de reclamació del crèdit i de defensa contra la reclamació.
 • Explicar l'estructura del procés, indicar-ne la funcionalitat i valorar-ne l'impacte.
 • Bastir, redactar i exposar les al·legacions per a la reclamació del crèdit o per a la defensa contra la reclamació.
 • Prendre decisions sobre la base de l'oportunitat i la pertinença de les al·legacions.
 • Avaluar la consistència, la pertinença i l'oportunitat de les al·legacions.
 • Seleccionar els mitjans de prova més adients per a donar suport i consistència a les seves al·legacions.
 • Entrevistar un client i obtenir-ne la informació rellevant.
 • Emetre un informe amb presentació de diverses alternatives d'actuació.
 • Preparar i dur a terme la pràctica d'un interrogatori.
 • Respectar les formes del procés i, especialment, la formalitat del debat en la vista oral.
 • Interrogar-se sobre el desenllaç del procés i les seves conseqüències.

Identificació de problemes lligats a la metodologia

 • Si no es compta amb expedients reals es corre el risc de generar models massa allunyats de la realitat. És recomanable que els estudiants tinguin l'oportunitat de comparar i contrastar la seva situació amb la realitat.
 • Hi ha el risc que els estudiants es limitin a reproduir models de comportament per aconseguir superar els objectius d'avaluació. La referència a un model pot servir com a pauta inicial de conducta però es converteix en un obstacle per al progrés de l'aprenentatge si l'estudiant es conforma amb la seva reproducció i no és capaç de fer la necessària reflexió per continuar avançant. 
 • Si els objectius d'aprenentatge no estan perfectament definits és possible que l'estudiant no els diagnostiqui i no actuï en conseqüència.
 • Requereix esforç i dedicació per part del professor. Quan els objectius d'aprenentatge impliquen més d'una matèria, requereix a més una coordinació molt afinada i un treball de col·laboració molt rigorós.
 • Si es vol treballar amb un nombre elevat d'estudiants l'estratègia hauria de ser redissenyada.
 • La simulació no deixa de ser un escenari fictici. L'estudiant no assumeix riscos o, en tot cas, es tracta de riscos menors, encara que pot arribar a intuir-los.

Instruments i materials complementaris

Calendari del practicum (curs 2010-2011)
Criteris d'avaluació
Autoavaluació de grup
Avaluació de la competència del tutor

Contacte

Antoni Font Ribas
Departament Dret Mercantil
Facultat de Dret (UB)
afont@ub.edu

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):