Línies de recerca

L’activitat de recerca del CAEPS es desenvolupa principalment en tres àmbits:

  • Globalització i Estat del Benestar
  • Globalització i desigualtats territorials
  • Globalització i Sistema Sanitari

L’objectiu central del grup és analitzar algunes de les conseqüències de la globalització sobre les desigualtats socials i l’Estat del Benestar. De fet, la integració europea i / o global dels mercats de productes i de capitals planteja nous reptes als Estats del Benestar. Les limitacions en les politiques macroeconòmiques, les pressions a favor de la competència fiscal, la competència regulatòria i la competència en salaris poden afectar l’ocupació i els objectius de política social de les economies desenvolupades. En primer lloc, s’aprofundirà en l’anàlisi dels efectes de la globalització sobre les desigualtats territorials. En segon lloc, s’avançarà en l’anàlisi de la sostenibilitat de l’Estat del Benestar utilitzant les tècniques de la comptabilitat generacional i la microsimulació. I finalment, s’estudiarà l’efecte del procés de globalització i el procés d’integració europea sobre el sistema sanitari.

ericsalaLínies de recerca