Legislació catalana

El Decret 164/1998, de 8 de juliol, de modificació del Decret 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d'animals per a experimentació i altres finalitats científiques. (DOGC núm. 2450, de 7.8.1997).

El Decret 286/1997, de 31 d'octubre, de modificació del Decret 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d'animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

El Decret 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d’animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

La Llei 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques.