Legislació europea

Directiva 2010/63/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre de 2010, relativa a la protecció dels animals utilitzats per a finalitats científiques.

Directiva 2010/…/EU del Parlament Europeu i del Consell, 26 de maig de 2010, relativa a la protecció dels animals utilitzats per a finalitats científiques.

Recomanació de la Comissió 2007/526/EC, de 18 de juny de 2007, sobre les directrius per a l’allotjament i cura dels animals utilitzats per a l’experimentació i altres finalitats científiques.

Directiva 2003/65/EC del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de juliol de 2003, tot modificant la Directiva 86/609/CEE del Consell relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats Membres respecte a la protecció dels animals utilitzats per a l’experimentació i altres finalitats científiques.

Decisió 2003/584/EC del Consell, de 22 de juliol de 2003, relatiu a la celebració del Protocol d’Esmena del Conveni Europeu per a la protecció dels animals vertebrats utilitzats per a l’experimentació i altres finalitats científiques.

Directiva 2003/15/EC del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de febrer de 2003, que modifica la Directiva 76/768/EEC relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats Membres relatives als productes cosmètics.

Directiva 2000/41/EC, de 19 de juny de 2000, s’ajorna per segona ocasió la data després de la qual els assajos amb animals estan prohibits per a ingredients o combinacions d’ingredients de productes cosmètics.

Protocol d'esmena, de 7 de juliol de 1998, al Conveni Europeu sobre protecció dels animals vertebrats utilitzats amb fins experimentals i altres fins científics.

Decisió del Consell 1999/575/CE, de 23 de març de 1998, relativa a la celebració per la Comunitat del Conveni Europeu per a la protecció d’animals vertebrats utilitzats amb finalitats experimentals i altres finalitats científiques.

Comissió Directiva 97/18/EC, de 17 d’abril de 1997, s’ajorna la data després de la qual els assajos amb animals estan prohibits per a ingredients o combinacions d’ingredients de productes cosmètics.

Directiva 93/35/EEC del Consell, de 14 de juny de 1993, modificatòria de la sisena ocasió de la Directiva 76/768/EEC relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats Membres en matèria de productes cosmètics.

Decisió 90/67/CEE de la Comissió, de 9 de febrer de 1990, per la qual s’estableix un Comitè consultiu sobre la protecció dels animals utilitzats per a l’experimentació i altres finalitats científiques.

Directiva 86/609/EEC del Consell, de 24 de novembre de 1986, relativa a l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats Membres respecte a la protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques.

Instrument de Ratificació del Conveni Europeu sobre protecció dels animals vertebrats utilitzats amb fins experimentals i altres fins científics, fet a Estrasburg el 18 de març de 1986 (BOE núm. 256, de 25 d’octubre de 1990).