Contacte i atenció al públic

 • Observatori de Bioètica i Dret de la 
  Universitat de Barcelona
 •  
 • Avgda. Diagonal, 684
 • Facultat de Dret
 • 934 034 546
 • Horari: 9:30 a 14:00 h
 •  
 • Secretaria: cbub@ub.edu

Presentació de projectes

 • Oficina de Gestió de la Recerca (OGR)
 •  
 • Pavelló Rosa, 1a planta
 • (Recinte de la Maternitat)
 • Trav. de les Corts 131-159
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 398
 • Fax: 934 035 400
 • g.recerca@ub.edu
 • Oficina de Projectes Internacionals de Recerca (OPIR)
 • Universitat de Barcelona
  Fundació Bosch i Gimpera
 • Parc Científic, Torre D. 4a planta
 • Baldiri i Reixac, 4-8
 • 08028 Barcelona
 • Tel: 934 035 393

Reglament

1. FUNCIONS

La Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona (CBUB) té la missió d´avaluar els projectes de recerca i tesis de doctorat dels investigadors de la UB que així ho requereixin, reflexionar i debatre sobre els problemes ètics suscitats per la recerca científica, i promoure la formació dels investigadors i alumnes de doctorat en bioètica i integritat en la recerca. Escau dins les funcions de la CBUB:

1.1. Difondre la problemàtica de la bioètica i promoure el debat sobre les implicacions que es deriven dels nous descobriments científics i tecnològics.

1.2. Avaluar els aspectes metodològics, ètics, legals i socials dels projectes de recerca i tesis de doctorat de la UB  i emetre’n el dictamen favorable, si escau.

1.3. Actuar com a comitè de referència per a l'avaluació de projectes de recerca d´organismes públics i privats quan mitjançant conveni així s’acordi.

1.4. Emetre dictamen favorable en el cas de manuscrits destinats a ser publicats, especialment aquells que s'han realitzat dins el marc d'un projecte de recerca o d’una tesi de doctorat que ha estat avaluat per la Comissió.

1.5. Promoure la integritat en recerca i les bones pràctiques científiques.

1.6. Estudiar les denúncies presentades per qualsevol membre de la comunitat universitària en relació amb la problemàtica de la integritat en la recerca, bones practiques científiques i ètica de la recerca.

1.7. Emetre comunicats, adreçats a la comunitat universitària, sobre problemes que suscita la recerca.

1.8. Formar i capacitar en bioètica i integritat en la recerca els investigadors de la UB i de les institucions que així ho sol·licitin.

1.9. Treballar de forma coordinada amb aquelles comissions i comitès de la UB en matèries relacionades amb les funcions de la CBUB, com ara el comitè ètic d’experimentació animal, comitè de bioseguretat, protecció de dades, responsabilitat social, i altres.

1.10. En cas que la UB constitueixi un biobanc, la CBUB actuarà com a comitè ètic extern en aplicació de la normativa vigent sobre recerca biomèdica i mostres biològiques humanes, i desenvoluparà les funcions que el reglament del dit biobanc estableixi.

2. COMPOSICIÓ

2.1. La CBUB estarà constituïda com a mínim per 10 membres de perfil docent investigador de l´àmbit de les ciències de la vida, ciències de la salut, ciències humanes socials i jurídiques, i ciències  experimentals, així com investigadors en formació amb l´objectiu que la composició de  la CBUB sigui interdisciplinària i reflecteixi les diverses àrees de coneixement de la UB.

2.2. Podran participar com assessors de  la CBUB personal docent i investigador emèrit i jubilat en atenció a la seva expertesa així com personal extern de reconegut prestigi.

2.3. Presideix la Comissió el Vicerector de l´àrea de recerca de la UB, el qual designarà el Secretari/a d’entre els membres i assessors de la mateixa CBUB,  un cop escoltats tots els seus membres.  

2.4. El desenvolupament de les funcions d´oficina tècnica i d’assessorament de la CBUB correspon a l´Observatori de Bioètica i Dret de la UB.
 
2.5. La composició de la CBUB es renovarà per terços cada quatre anys.

3. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

3.1. La Comissió actuarà sempre que ho requereixin les seves funcions i quan així ho sol·liciti la Comissió de Recerca de la Universitat o el Vicerectorat de Recerca. Com a mínim es reunirà un cop cada trimestre.

3.2. La Comissió treballarà en ple i per subcomissions. Les subcomissions es compondran com a mínim de dos membres i podran desenvolupar aquelles funcions que la Comissió els delegui. Tanmateix, el ple podrà demanar per a si mateix el coneixement de qualsevol assumpte.

3.3. Per adoptar decisions de manera vàlida caldrà l'assistència de com a mínim la meitat més un dels membres del ple. Es considerarà aprovada una decisió quan així ho  acordi la majoria absoluta dels membres assistents.

3.4. Els membres de la Comissió de Bioètica hauran de respectar escrupolosament el principi de confidencialitat.

3.5. Quan la Comissió ho consideri adient demanarà l'assessorament d'un o dos experts no pertanyents a la Comissió de Bioètica, que també hauran de respectar, en tot cas, la confidencialitat.

3.6. La Comissió té competència per sol·licitar la informació addicional que cregui necessària als investigadors del projecte que és objecte d'avaluació. Els informes que se sol·licitin a la Comissió sobre projectes de recerca, tesis de doctorat o manuscrits per publicació seran emesos i comunicats de manera fefaent als sol·licitants.

3.7. Els membres de la Comissió de Bioètica s'hauran d'abstenir en els procediments d'avaluació de projectes de recerca en els quals hagin participat directament o indirecta.

 

Si us interessa, us podeu descarregar el reglament de la Comissió de Bioètica de la UB en PDF:

Dos campus d'Excel·lència Internacional