Lectura de tesi doctoral, per María Vinent

 

 Títol:

Estudio y análisis de los museos de música en Europa. Espacios de investigación, comunicación y educación

Directors i tutors:

Dr. Josep Gustems

Dra. Carolina Martín

Dr. Cristòfol-A. Trepat

Tribunal:

President: Dr. Joan Santacana

Secretari: Dr. Manuel Garín

Vocal: Dra. Nayra Llonch

Doctoranda:

María Vinent Cárdenas

 

 

tesis maria 1

 

María Vinent va fer la lectura de la seva tesi doctoral el dia 1 de juny de 2016. L'objectiu general d'aquesta investigació és dur a terme un estudi i una anàlisi descritpiva dels museus de música a Europa per a determinar les seves funcions des d'un enfocament educatiu i investigador i els procediments de de comunicació que es fan servir per a arribar als públics als quals van adreçats.

 

tesis maria 2

 

A través d'una metodologia de tipus exploratori i descriptiu i mitjançant les anàlisis qualitatius i quantitatius de la informació obtinguda, s'han establert les característiques, tipus i models de museus dedicats a la música a Europa. També, s'ha determinat la seva gestió amb relació a les tres funcions principals de tots els museus: investigació, comunicació i educació.

D'altra banda, per a la consecució dels objectius, aquesta investigació s'ha estructurat sobre la base del mètode deductiu-inductiu, prenent teories i postulats que s'han trobat i seleccionat sobre museologia, museografia, patrimoni, musicologia, investigació, comunicació i educació tant a nivell general com en l'àrea de la música pròpiament dita, per a finalment dur-los a l'àmbit dels museus de música, objecte d'aquest treball.

 

tesis maria 3

 

 

La investigació es va desenvolupar en deu fases: anàlisi documental per a estructurar el suport teòric, ubicació de museus de música a Europa, classificació dels museus d'acord amb els seus trets diferencials, selecció d'una mostra representativa dels diferents tipus i models establerts, treball de camp dut a terme a través de la revisió de les pàgines oficials de cada museu, enquestes i visites in situ, validació de la informació a través d'un instrument creat ad hoc, revisió, descripció, anàlisi i classificació de la informació obtinguda, determinació de les variables presentades, interpretació dels resultats i finalment elaboració de l'informe final.

Com a resultat d'aquesta investigació, es va obtenir una base de dades de tots els museus de música a Europa amb informació general i específica actualitzada a l'any 2015. Igualment es va establir cóm els museus d'aquesta tipologia gestionen i desenvolupen les seves activitats d'investigació, comunicació i educació i la seva concorància amb els nous paradigmes de la museologia.

Finalment es proposen algunes accions per a establir un museu de música en diferents contextos.