Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filosofia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Llicenciatura en Filosofia Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Índex
Presentació
Pla d'estudis
Assignatures, horaris, exàmens, calendari extinció llicenciatura
Calendari acadèmic
Informació de matrícula
Prova de conjunt

Programes de cursos anteriors

Altra informació acadèmica
 
Icona d'informació Altra informació d'interès:

Alumnes:
Atenció i serveis a l'estudiant

Imatge de diagramació Imatge de diagramació  
 

Pla d'Estudis

Trobaràs l'adaptació al Pla d'Estudis 1993 a l'apartat d'Altra informació acadèmica.

Durada de la carrera

La llicenciatura en Filosofia està estructurada en dos cicles, de dos anys cadascun.
Tant les assignatures troncals (obligatòries) com les optatives, ofertes en cada cicle, se les pot distribuir lliurement l'estudiant entre els dos anys de cada cicle.

Sistema de crèdits

Els estudis de Filosofia adopten el sistema de crèdits. Un crèdit correspon a deu hores de classe teòrica, pràctica o el seu equivalent. El requisit necessari per tal d'obtenir la llicenciatura en Filosofia és el de completar un total de 300 crèdits sempre respectant l'estructura de configuració de l'ensenyament (per això, és important que llegiu atentament la informació que a continuació es detalla). D'aquests 300 crèdits, se n'han de cursar un mínim de 243 d'específics de la Facultat i 57 de lliure elecció.

Configuració de l'ensenyament

Cicle
Crèdits
troncals
Crèdits
optatius
Crèdits de
lliure elecció
Total
Primer
90
30
1r cicle
150
Segon
63
60
2n cicle
150
Total
153
90
57
300
Imatge de diagramació


Matèries i assignatures

Matèries

Són els continguts temàtics dels ensenyaments, que queden fixats en assignatures per a la seva docència.

Es classifiquen en:

 • Matèries troncals
  Continguts mínims establerts pel MEC en les directrius generals pròpies de cadascun dels ensenyaments per a l'homologació del títol oficial.

 • Matèries no troncals
  Continguts formatius determinats per les universitats i que poden ser:
  · Obligatòries: que es cursen obligatòriament
  · Optatives: que l'alumne escull com a assignatures dins del mateix pla d'estudis.

Assignatures

Són les unitats de docència en què s'organitzen o distribueixen les matèries.
Els estudiants es matriculen d'assignatures. Cada assignatura té un valor en crèdits (teòrics i pràctics) que s'aconseguiran en el moment de superar-la.

Cal distingir entre tres tipus d'assignatures:

 • Troncals
  L'alumne les ha de cursar obligatòriament. Representen un 51% de la totalitat dels crèdits de la llicenciatura, és a dir, 153 crèdits (90 crèdits al primer cicle i 63 crèdits al segon cicle).

 • Optatives
  Un 30% del total, és a dir, 90 crèdits. Al primer cicle s'oferiexen, com a màxim, 108 crèdits dels quals l'alumne n'ha de triar un mínim de 30, i al segon cicle s'oferiexen, com a màxim, 312 crèdits, dels quals l'alumne n'ha de triar un mínim de 60.

  Les assignatures optatives de primer cicle són concebudes com a complement i ampliació de les matèries troncals d'aquest cicle, o bé, com en el cas d'Història de la Ciència o de Filosofia de la Història, com a complement a la formació bàsica d'un llicenciat en Filosofia. En qualsevol cas, són assignatures de caràcter general i estable. Les assignatures optatives de segon cicle són més específiques i el seu contingut por variar d'any en any. Estan pensades perquè l'estudiant pugui adquirir, sobretot el quart any, una certa especialització en algunes de les disciplines filosòfiques que s'estudien a la Universitat de Barcelona.

  L'alumne pot canviar cada curs les assignatures optatives i de lliure elecció, independentment de si les ha suspès o no s'hi ha presentat en cursos anteriors.

  Matricular-se d'una assignatura optativa no obliga mai a fer les altres que composen la matèria, llevat dels casos de prerrequisits i correquisits aprovats oficialment.

  Quan un alumne, en sol·licitar el títol, hagi obtingut un nombre de crèdits optatius superior al necessari, podrà passar-los a crèdits de lliure elecció per completar el seu currículum. Però mai, els crèdits optatius sobrants de segon cicle, es poden comptabilitzar com a optatius de primer cicle, ni a l'inrevés; és a dir, els crèdits optatius de primer i segon cicles no són intercanviables.

  No és possible partir els crèdits d'una assignatura per passar-los a lliure elecció.

  L'alumne no es pot matricular com assignatures optatives de més crèdits dels que té la matèria.

  (Veure Matèries i crèdits per consultar el nombre de crèdits de cada matèria).

  En el cas que l'alumne desitgi cursar més crèdits dels que corresponen a una matèria, haurà de fer-ho com a lliure elecció dins els 57 crèdits.

 • De lliure elecció
  Un 19%, o sigui, 57 crèdits. L'estudiant pot obtenir els crèdits de lliure elecció mitjançant la superació d'assignatures optatives del mateix ensenyament, o d'altres Facultats (segons la seva oferta), o mitjançant el reconeixement de crèdits. En tot cas es recomanable cursar un mínim de 27 crèdits fora del pla d'estudis de Filosofia. (Podeu consultar l'oferta, normativa i plaços de preinscripció a la pàgina web de la universitat http://www.ub.es/acad/lliure)

Límits de matrícula

Els estudiants que hagin assolit el nombre de crèdits obligatoris, optatius i lliure elecció necessaris per obtenir el títol d'un ensenyament de primer o segon cicle, i vulgin cursar més crèdits corresponents a assignatures optatives del propi ensenyament, podran matricular-se a partir del següent curs acadèmic en que hagin acabat els estudis, formalitzant una matrícula especial.

Aquesta matrícula li donarà dret a una certificació de la/les assignatura/es cursada/es a efectes del seu currículum personal i no tindrà cap efecte en l'expedient de l'ensenyament realitzat.

Les tarifes aplicables en aquest supòsit seran les del crèdit de doctorat segons el grau d'experimentalitat de l'ensenyament cursat, establertes per a cada curs acadèmic en el decret de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris i si se sol·liciten, els serveis extra-acadèmics oferts.

Certificacions del Primer Cicle

La definició del primer cicle als efectes de certificació per als alumnes i d'accés a Llicenciatures de segon cicle és de 150 crèdits.

Cicle
Crèdits
troncals
Crèdits
optatius
Crèdits de
lliure elecció
Total
Primer
90
30
1r cicle
150
Imatge de diagramació

Divisió en semestres

El curs acadèmic s'organitza en semestres, que conclouen amb els exàmens corresponents.

Període d'escolaritat

El període d'escolaritat mínim establert en el Pla d'Estudis és de dos anys al primer cicle i dos anys al segon cicle.

Prerrequisits

Hi ha assignatures que tenen com a prerrequisit, per poder-se'n matricular, haver aprovat altres assignatures. En el Pla d'estudis de Filosofia hi ha els prerrequisits següents:

Per tal de matricular-se de:

· Filosofia del Llenguatge I,
· Filosofia del Llenguatge II,
· Filosofia de la Ciència I,
· Filosofia de la Ciència II,
i les assignatures de la matèria optativa de primer cicle:
   · Lògica I,
   · Lògica II,

cal aprovar prèviament:

· Introducció a la Lògica I i
· Introducció a la Lògica II.Matrícula d'assignatures de segon cicle

 • Per matricular-se d'assignatures de segon cicle es recomana tenir aprovades totes les assignatures troncals de primer cicle.

Crèdits de lliure elecció

 • Es recomana no matricular-se de més de 30 crèdits de lliure elecció al primer cicle.

 

Per a més informació sobre el Pla d'Estudis, podeu consultar:
· Matèries i Crèdits,
· Cicles, Assignatures, Crèdits i Grups,
· Relació d'assignatures optatives de segon cicle per matèries i curs acadèmic i
· Itineraris

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Filosofia
Última actualització o validació:22.07.2014