El Grup d’Innovació Docent en Fonètica Catalana (FONCAT) té l’objectiu d’elaborar materials didàctics per tal que l’aprenentatge de la fonètica catalana i de la pronunciació del català sigui autònom i aplicat. A més, pretén donar resposta a les necessitats dels universitaris, d’estudiants d’altres nivells educatius i de professionals relacionats amb la logopèdia o l’assessorament lingüístic. Les línies de treball del grup giren al voltant de tres eixos:

1) Disseny d'eines interactives sobre fonètica del català (Els sons del català: http://www.ub.edu/sonscatala).

2) Elaboració de materials per millorar aspectes de pronúncia del català en no-catalanoparlants (Guies de pronunciació del català: https://www.guiesdepronunciacio.cat).

3) Difusió d'estratègies per millorar la fonètica i la pronúncia del català (Jornades PROCAT: http://pronunciacioub.weebly.com, etc.).

txdvioawpf01
sfy39587stp17
sfy39587stp16