Enllaços d'interès

Català

En aquest apartat s'aniran afegint enllaços que es considerin interessants per ampliar les informacions contingudes en aquesta pàgina.

 

Extracte:

Aquest treball de recerca tracta sobre Geografia de Ports. És un tema tradicionalment poc seguit pels professionals del país en comparació a altres especialitats geogràfiques, i tot i que en els últims anys s'han elaborat interessants investigacions aplicades sobre temes marítims i portuaris, escassegen encara les aportacions teòriques sobre aquestes qüestions.

Amb aquesta tesi es pretén contribuir a l'expansió dels estudis portuaris, confeccionant una síntesi teòrica sobre el cos disciplinari de la Geografia Portuària (origen, contingut temàtic, mètodes de treball, estudis geogràfics portuaris, bibliografia recent significativa, etc.). Tant les reflexions teòriques com l'extensa bibliografia-unes 900 fitxes classificades temàticament-són instruments de treball útils que faciliten la tasca a futurs investigadors que optin per aquesta línia geogràfica.

El contingut de la Tesi està compost per dos tipus d'anàlisi diferents, ja que es reserven les dues primeres parts a consideracions teòriques, mentre que la tercera consisteix en un estudi aplicat que s'exemplifica al port de Barcelona. Les dues primeres parts formen el cos teòric del treball: primer s'analitza com ha anat canviant a través del temps la forma d'estudiar els ports marítims dins la Geografia, i després es comenten els trets definidors de la geografia Portuària com especialitat, presentant l'estat de la qüestió a nivell mundial.

La tercera part de la tesi un caràcter aplicat: es dedica a estudiar la projecció exterior del port de Barcelona en l'actualitat (finals de la dècada dels vuitanta). Després de presentar els trets característics del port de Barcelona en la seva faceta de centre de comerç internacional, es procedeix a l'anàlisi de la seva projecció exterior espacial. Aquest es porta a terme 1) delimitant les seves àrees d'influència exterior,-avantpaís global, avantpaís sectorial i connectivitat interportuària-, i 2 º) estudiant l'organització de la xarxa de comunicacions regulars oceàniques internacionals.

El text de la Tesi, que s'estructura en les tres parts comentades, fa contínua referència a la Bibliografia i al apèndix documental, que apareixen al final.


 

(AIVP)  Association International Villes et Ports  

 http://www.aivp.org/

espo

European Sea Ports Organisation     

http://www.espo.be/

(IAPH)  The International Association of Ports and Harbours                                                                  http://www.iaphworldports.org/

Puertos del Estado. Ministerio de Fomento. España

http://www.puertos.es/

Asociación para la Colaboración entre Puertos y Ciudades                                                                       http://www.reteonline.org/index.php  

Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional.

Universitat de Barcelona

http://www.ub.edu/geofis/

Departament de Geografia Humana.

Universitat de Barcelona

http://www.reactiva.cat/~ubgeohum/

Asociación de Geógrafos Españoles

http://www.age-geografia.es

Societat Catalana de Geografia

http://scg.iec.cat