Màster

Poden accedir al Màster tots aquells alumnes que disposin d’un grau (grau, diplomatura o llicenciatura) d’una universitat homologada pel Ministeri d’Educació.

Aquest curs suposa cursar 60 crèdits ECTS, repartits en dos anys. En tractar-se d’un màster curricular es poden realitzar en dos anys, que no cal que siguin consequtius.

Tot seguit podeu trobar un resum dels temes que es tracten durant el Màster, de manera que us pugueu fer una idea sobre el contingut. Per un detall sobre els temaris concrets, ens podeu escriure o també contactar aquí.


PLA D’ESTUDIS


PRIMER ANY

El pla d’estudis consta de deu assigantures, agrupades en tres mòduls.

Mòdul I

 • Gestió en empreses de l’esport
 • Fidelització i satisfacció d’usuaris
 • Planificació de l’esport
 • Pla de negoci

Mòdul II

 • Comptabilitat de l’empresa esportiva
 • Màrqueting esportiu
 • L’economia i industria de l’esport

Mòdul III

 • Fiscalitat de l’esport
 • Finances de l’esport
 • Direcció i lideratge de l’empresa esportiva
Total crèdits primer curs: 30 crèdits ECTS.

Treball final de màster

En acabar el tercer mòdul cada alumne realitzarà una Tesina o TFM, guiat per un membre del claustre de professors farà de tutor. És una activitat especialment rellevant per cada alumne, ja que es tracta de l’acció més personalitzada i d’alt valor afegit per cada alumne .

SEGON ANY

El pla d’estudis consta d’onze assigantures, també agrupades en tres mòduls.

Mòdul I

 • El quadre de comandament de les organitzacions esportives
 • Tècniques d’investigació en centres esportius
 • Normes bàsiques del dret esportiu i relacions laborals del dret esportiu

Mòdul II

 • Gestió de persones i habilitats en organitzacions esportives
 • Compromís, actituds i emocions a l’empresa esportiva
 • Seminaris de gestió
 • Gestió de la qualitat en entitats esportives

Mòdul III

 • Anàlisis d’empreses
 • Organització d’esdeveniments esportius
 • Direcció estratègica en l’esport
 • Esport, turisme i lleure

Total crèdits segon curs: 30 crèdits ECTS

Seminaris (durant els dos anys)

Al llarg del master s’organitzen seminaris sobre temes d’actualitat. També es realitzen formacions complementàries dins de cada mòdul com seminaris, com visites a instal·lacions, així com conferències o sessions monogràfiques. Tot seguit  enumerem algunes d’aquentes activitats:
 • Esport i salut
 • El procés de canvi i retransformació de l’organització
 • Compilance i ètica empresarial
 • Coaching relacional
 • Tecnologies al servei de l’esport
 • “Sport Cities”
 • Entendre el negoci de l’esport, des de els comptes i balanços
 • Els e-sports en el món de l’esport real
 • Els processos de satisfacció d’usuaris i la seva mesura
 • Converses amb directius de l’esport

És requisit, per poder-se matricular, tenir finalitzats els estudis de grau, diplomatura o llicenciatura. També hi poden accedir un 10% de professionals amb experiència demostrada, i reconeguda.