Descripció

Quantitat d’energies renovables (actualment, només energia fotovoltaica), produïda a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona.

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 Evolució
Producció fotovoltaica Física i Química (kWh) 27.610 32.238 30.455 29.503 24.769 Pitjor
Estalvi CO2 equivalent (Tm) 6,8 8,0 7,6 7,3 6,1 Pitjor

Resultats

La nostra societat depèn, per proveir-se d’energia, de fonts no renovables, la majoria d’origen fòssil, com el petroli, el gas natural o el carbó. A la UB la situació no és diferent, ja que als edificis es consumeixen anualment prop d’1,2 milions de metres cúbics de gas natural, i la majoria de l’electricitat consumida prové d’energies fòssils i centrals nuclears.

Per reduir els impactes ambientals negatius que genera el consum d’aquest tipus d’energia es poden prendre diferents mesures. Per una banda es pot actuar reduint el consum, mitjançant una millora de l’eficiència energètica.

Una altra via de millora ambiental, cada cop més freqüent en institucions públiques, empreses privades, i fins i tot a les llars, és la utilització de fonts d’energia renovables. L’any 2004, la UB es va sumar a la promoció de les energies baixes en carboni, participant en un projecte interuniversitari mitjançant una instal·lació fotovoltaica de 500 m² a les Facultats de Física i Química, capaç de produir l’energia elèctrica equivalent al consum anual d’uns 30 habitatges.

Tenint en compte la capacitat de la instal·lació fotovoltaica, de 60.000 kWh l’any, s’observa com a partir del 2007 existeix una significativa reducció de la producció d’electricitat, que no s’explica per factors climatològics, sinó per una disminució de rendiment de la instal·lació.

Els darrers anys la producció elèctrica s’ha estabilitzat a l’entorn de 30 MWh anuals, però no s’han recuperat els valors potencials degut a que la instal·lació necessita inversió per substituir els elements que s’han avariat o deteriorat des de la seva posada en funcionament.

Gràfiques

Producció electricitat Atri Solar

 

Instal·lació fotovoltaica de l’Atri Solar de les facultats de Física i de Química

Instalació fotovoltaica UB