La Unitat d’Atenció Social prestarà ajuda i assessorament a qualsevol treballador de la Universitat que, en un moment determinat, pugui trobar-se davant d’una problemàtica personal o familiar relacionada amb persones amb discapacitat.

Serveis d’informació, orientació i valoració per a persones amb discapacitat

Els serveis d’informació, orientació i valoració per a persones amb discapacitat tenen com a funcions oferir assessorament i orientació especialitzada, emetre els dictàmens tècnics facultatius sobre el grau de discapacitat i elaborar els informes relatius a la valoració de les diferents situacions exigides per a l’accés a les prestacions socials, econòmiques i de servei destinades a les persones amb discapacitat amb l’objectiu de garantir la igualtat, millorar l’autonomia i qualitat de vida i afavorir la integració social.

A dalt

Centres d’atenció a persones amb discapacitat (CAD)

Què són els CAD?

Són centres d’atenció a les persones amb discapacitat (CAD) que presten serveis d’informació i orientació a les persones amb discapacitat, a les seves famílies i a la comunitat de professionals que ho requereixen.

Distribuïts arreu del territori, cadascun d’aquests centres té assignat un àmbit d’influència determinat.

En aquests centres s’ubiquen els equips de valoració i orientació (EVO), equips multiprofessionals formats per un director o directora, un metge o metgessa, un psicòleg o psicòloga, un treballador o treballadora social i personal administratiu.

Quins serveis ofereixen?

 • Valoració i establiment del grau, requisit imprescindible per poder accedir a les mesures establertes per garantir els drets de les persones amb discapacitat.
  • Determinació del caràcter provisional o definitiu de la valoració.
  • Revisió de grau per agreujament o millora o error en el diagnòstic.
  • Informació en relació amb la necessitat d’una altra persona per als actes essencials de la vida diària.
  • Determinació de les dificultats de mobilitat per utilitzar els transports públics.
 • Informació, assessorament i orientació a les persones amb discapacitat i les seves famílies en relació amb els drets, els serveis, les prestacions i les mesures d’acció positiva regulades per la normativa estatal i autonòmica.
 • Elaboració dels informes i dictàmens d’adequació d’accés serveis i prestacions especialitzades: centres de dia, residències, centres ocupacionals, suport a l’autonomia a la pròpia llar, ajudes tècniques, ajuts per a mobilitat i transport i ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació.
 • Emissió dels certificats adreçats a altres organismes per accedir a prestacions o serveis: jubilació anticipada, habitatge adaptat, aparcament, acompanyant, etc.
 • Valoració laboral per emetre el certificat d’adequació i/o suport adient: accés a les oposicions de l’Administració pública, empresa ordinària, centre espacial de treball (CET), serveis complementaris d’ajustament personal i social (SCAPS), etc. Actuacions de coordinació amb altres serveis socials bàsics i especialitzats, sanitaris, educatius, laborals, judicials, etc.

Directori dels centres d’atenció a persones amb discapacitat (CAD) Enllaç extern

Més informació sobre els CAD Enllaç extern

A dalt

Centre per a l’Autonomia Personal Sírius

Què ofereix?

Aquest centre ofereix informació i orientació sobre solucions personalitzades, productes de suport i recursos disponibles amb l’objectiu d’impulsar i millorar l’autonomia personal i l’accessibilitat a l’entorn, així com afavorir la integració social de les persones amb discapacitat i de la gent gran.

A qui va dirigit?

S’adreça a les persones amb discapacitat o dependència i als seus familiars, les persones que en tenen cura, així com a entitats del sector, els col•lectius professionals i els estudiants que s’hi relacionen. També a les empreses implicades en els productes de suport a la discapacitat i a totes les persones, particulars o professionals, interessades en l’autonomia personal i l’accessibilitat a l’entorn.

Com està estructurat?

El centre Sírius està organitzat en tres unitats o àrees d’informació temàtica:

 • Unitat d’accessibilitat
 • Unitat de productes de suport
 • Unitat de tècniques augmentatives de comunicació i habilitació (UTAC)

Més informació sobre el Centre per l’autonomia personal Sírius Enllaç extern

A dalt

Reconeixement del grau de discapacitat

Què és?

El reconeixement de discapacitat és el document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat. Aquest document facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat de les persones que les presenten.

A qui va dirigit?

A les persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i que comporten una restricció o una absència de la capacitat per dur a terme les activitats de la vida diària, en la forma o dins del marge que es considera normal. Aquestes malalties han d’estar prèviament diagnosticades pels organismes competents i documentades.

Més informació sobre qui pot demanar el reconeixement de discapacitat Enllaç extern

Cal tenir en compte que

 • El reconeixement del grau de disminució reconegut pels Serveis de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no valora les malalties de les persones, sinó les conseqüències que tenen en el desenvolupament de les activitats de la vida diària.
 • El reconeixement de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) avalua les malalties de les persones i les conseqüències en la vida professional.

Com podeu fer la sol·licitud?

 • Presencialment. Als centres d’atenció per a persones disminuïdes
 • Per internet

Més informació sobre com sol·licitar el reconeixement de la discapacitat Enllaç extern

Per a què serveix el reconeixement de la discapacitat?

El reconeixement legal de la situació de discapacitat és un requisit indispensable per accedir als drets, serveis, programes, prestacions econòmiques i mesures d’acció positiva que l’ordenament jurídic i el sistema de serveis socials destina a les persones amb discapacitat i que, a títol informatiu, s’indiquen a continuació.

Cal tenir en compte, però, que cadascuna de les mesures, serveis i prestacions assenyalades tenen els seus requisits específics en relació amb variables com ara un grau de discapacitat determinat, la necessitat de tercera persona, dificultats de mobilitat, l’edat, la situació familiar, laboral, cultural, econòmica etc. Atès les variables que hi intervenen, és convenient sol•licitar informació específica als CAD.

 • Mesures fiscals
 • Mesures relacionades amb la mobilitat i el transport
 • Serveis socials
 • Assistència sanitària
 • Mesures relacionades amb la integració laboral
 • Mesures per facilitar l’accés a l’educació
 • Mesures relacionades amb l’habitatge
 • Mesures per a l’accés a l’assistència jurídica
 • Avantatges de la targeta acreditativa de la discapacitat

Més informació sobre per a què serveix el reconeixement de la discapacitat Enllaç extern

A dalt

Targeta acreditativa de la discapacitat

Per a què serveix?

La targeta acreditativa de la discapacitat permet acreditar d’una manera àgil i pràctica davant de terceres persones el grau de discapacitat, a fi de facilitar l’accés als recursos i serveis vinculats a què es tinguin dret en l’àmbit de Catalunya. És un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o NIE, vàlid per a tot el territori de Catalunya i amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

Qui la pot demanar?

Les persones que ja tinguin reconegut un grau de discapacitat a Catalunya igual o superior al 33 %, o que hi hagin traslladat el seu expedient, ja sigui amb caràcter permanent o provisional. Cal tenir la residència habitual a Catalunya.

Més informació sobre la targeta de discapacitat Enllaç extern

A dalt

Avantatges vinculats a la targeta acreditativa de la discapacitat

L’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família, amb la col•laboració d’empreses i institucions, posa a l’abast una sèrie d’avantatges vinculats a la targeta acreditativa de la discapacitat, amb l’objectiu de millorar l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la integració social de les persones amb discapacitat.

Aquests avantatges es concreten en els àmbits següents:

 • mobilitat
 • cultura
 • esport
 • oci i lleure
 • salut

Més informació sobre avantatges de la targeta de discapacitat Enllaç extern

Enllaços

A dalt

Avantatges per al personal de la UB que tingui reconegut un grau de disminució

Desgravació en la nòmina de l’aplicació del percentatge de l’IRPF

Qualsevol persona que tingui un grau de disminució reconegut pels Serveis de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies igual o superior al 33 % té dret a una reducció de l’IRPF en la nòmina.

Per aconseguir aquesta reducció caldrà presentar el certificat emès pel Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat, a la Unitat de Personal Acadèmic o a la Unitat de Personal d’Administració i Serveis perquè facin tal que realitzin les gestions adients.

Avançament de l’edat de jubilació

Qualsevol treballador que estigui dins del règim general de la Seguretat Social i tingui acreditat pels Serveis de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat un grau de disminució igual o superior al 65%, tindrà dret a un avançament de l’edat de jubilació sempre que compleixi als termes continguts en el Reial Decret 1539/2003, de 5 de desembre Arxiu .pdf.

Disposició addicional divuitena. Anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 45 per cent. Es modifica l’article 3 del Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desplega l’article 161 bis de la Llei general de la Seguretat Social 27/2011, de l’1 d’agost Enllaç extern.

Qualsevol treballador que estigui dins del règim general de la Seguretat Social i tingui acreditat per l’ICASS un grau de disminució igual o superior al 65%, tindrà dret a un avançament de l’edat de jubilació sempre que compleixi als termes continguts en el Reial Decret 1539/2003, de 5 de desembre  Enllaç extern.

Altres avantatges que es poden obtenir amb el certificat de l’ICASS

 • Certificats d’aptitud física per al treball.
 • Accés a la reserva de places per a persones amb disminució de les convocatòries als cossos de funcionaris de totes les administracions.
 • Obtenció de la targeta d’aparcament per a vehicles que condueixin persones amb disminució o amb dificultats de mobilitat.
 • Reducció de l’IVA en la matriculació de vehicles i altres que puguin sorgir.
 • Desgravació de la quantia establerta a l’efecte de la declaració de renda.
 • Sol·licitud d’habitatges adaptats i de les subvencions existents per comprar-los.
 • Ingrés en residències, centres de dia, assistència a centres ocupacionals transitoris i productius, etc.
 • Altres avantatges.

A dalt

Suggeriments davant d’una persona amb discapacitat

Diversitat funcionalDiscapacitat visualDiscapacitat auditiva Discapacitat intel·lectual Suggeriments generals
Diversitat funcional Discapacitat física
Discapacitat visualDiscapacitat auditiva Discapacitat sensorial
Discapacitat intel·lectual Discapacitat intel·lectual i malaltia mental
Gossos d'assistència Llei 19/2009 del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència
Enllaç extern Enllaços

A dalt

Publicacions

Catàleg de les publicacions editades pel Departament a partir de l’any 2000. Per consultar les obres editades anteriorment, us podeu adreçar a DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials.

Més informació sobre publicacions relacionades amb discapacitat Enllaç extern

A daltPrestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

A qui va dirigit?

Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 16 de juny al 16 d’agost de 2018.

Més informació sobre el PUA Enllaç extern

Normativa aplicable

ORDRE TSF/64/2018, de 7 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d’atenció social a les persones amb discapacitat, per a l’any 2018.

A dalt

Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar

L’objecte del programa és contribuir al desenvolupament de la persona per possibilitar la seva autonomia. Es proporciona suport en les activitats d’organització de la vida quotidiana: alimentació, cura de la salut i utilització dels sistemes de protecció, així com en altres aspectes relacionats amb la capacitació, les competències i les habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials i la participació.

A qui va dirigit?

A les persones amb discapacitat física, discapacitat intel•lectual i/o persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del Programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, i les persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del Programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I, i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d’un cuidador o cuidadora.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud és del 18 de juliol al 17 de setembre de 2018.

Normativa aplicable

RESOLUCIÓ TSF/1661/2018, de 10 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2018 (ref. BDNS 408182). (DOGC  núm.  7665  publicat el  17/07/2018 )

Més informació sobre Ajuts a l’autonomia en la pròpia llar Enllaç extern

A dalt