Edició 2024-2025

Presentació de la 18ª edició del Curs d'Especialització (Diploma de Postgrau)

La present edició del Curs d’Especialització (Postgrau)  “Autisme: Diagnòstic i Intervenció” permetrà als estudiants adquirir els coneixements necessaris per a la comprensió d’una condició no sempre ben entesa: L’autisme. La rapidesa amb la qual avança la recerca té un impacte important en la detecció precoç i el diagnòstic de l’autisme, així com també en el suports que cal donar des d’una perspectiva bio-psico-social. Això obliga als professionals a actualitzar constantment els seus coneixements. Només així podrem proporcionar un alt grau de qualitat en contextos socio-familiars, educatius, psicopedagògics, clínics, i mèdics entre d’altres.

En aquest Curs d’Especialització ens preguntarem si l’autisme és en tots els casos un trastorn o bé una condició i en funció de quins criteris, actualitzant constantment els coneixements que la recerca ens aporta tant pel que fa a la detecció, el diagnòstic i l’atenció primerenca, com pel que fa a les estratègies, tècniques, programes, recursos, i serveis que ens possibiliten atendre´ls de la millor manera possible.

El Curs d’Especialització s’estructura tenint en compte les dimensions biopsicosocials sense perdre mai de vista que l’heterogeneïtat i variabilitat en les maneres en que es presenta l’autisme. Cap persona autista representa a totes les persones autistes tot i que comparteixin un mateix diagnòstic. Cada persona autisma té unes capacitats, vulnerabilitats, potencialitats i limitacions diferents. “Cada uno es cada uno y tiene su cadaunada” (Jesús Garanto).

Premi Joan Maria Malapeira d'innovació en la formació contínua - 2023

El Postgrau “Autisme: Diagnòstic i intervenció” de l’Institut de Desenvolupament Professional de la Universitat de Barcelona va ser guardonat el passat 4 de maig de 2023 amb el Premi Joan Maria Malapeira d’Innovació en la Formació Contínua convocat per IL3 i la Universitat de Barcelona

Premio al Reconocimiento Internacional de la Red de Educación Contínua de Latinoamérica y Europa

Reconocimiento internacional de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa a la mejor práctica para el desarrollo de la Educación Contínua de Calidad en Instituciones de Educación Superior. Categoría Sostenibilidad.  

Objectius

  • Adquirir els coneixements necessaris en relació a les manifestacions clíniques de l’autisme, les bones pràctiques per a la seva detecció precoç, el diagnòstic clínic i l’avaluació neuropsicològica (incloent-hi el diagnòstic diferencial amb categories diagnòstiques com el trastorn obsessiu compulsiu o els trastorns de l’espectre de l’esquizofrènia), les bases genètiques i neurobiològiques de l’autisme, i les particularitats cognitives, emocionals i sensorials més rellevants per comprendre l’autisme.
  • Aprofundir en les tècniques d’intervenció i tractament basades en l’evidència: atenció primerenca, sistemes alternatius i augmentatius de comunicació, intervenció en habilitats mentalistes i cognició social, intervenció en les alteracions de la integració sensorial; ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC); com crear un entorn amigable amb l’autisme; estratègies i orientacions per abordar els problemes de comportament; tractament farmacològic per abordar condicions concurrents,  entre d’altres.
  • Aprofundir en el coneixement de la intervenció sòcio-comunitària amb persones adultes autistes i tot el que fa referència a transició escola-treball i vida independent, autodeterminació i aspectes relacionats amb la qualitat de vida.