Ampliació del termini de finalització d'un projecte concedit

Per tal de sol·licitar l'ampliació de la data de finalització d'un projecte reconegut, cal presentar la següent documentació justificativa:

- Informe de desenvolupament del projecte concedit pel qual es demana ampliació.

- Justificació de l'ampliació:

- Si es proposa una modificació dels objectius inicials, el detall de la proposta i la justificació.

- Si es proposa una modificació pel que fa a les actuacions concretes previstes amb l’alumnat, quines es preveuen de nou, i la justificació.

- Detall de la nova calendarització (data en la qual teniu previst finalitzar el projecte) amb les fases detallades que s'han de concretar tenint en compte la modificació d'objectius i/o d'actuacions previstes

El termini màxim d'ampliació dels projectes és de 12 mesos.

Ampliació Projecte concedit

Un cop rebuda la proposta, el RIMDA la presentarà a la CAIDUB per a la seva valoració, informant de la resolució de la pròrroga sol·licitada i procedint, en cas afirmatiu, al seu registre en totes les aplicacions UB de gestió.

Consulteu les dates previstes de reunió de la Comissió CAIDUB a Calendari RIMDA