“Jardins per a la salut”: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu general és captar l’atenció i la implicació de l’estudiant des del primer dia en l’elaboració de forma col·laborativa d’un projecte comú que tingui una projecció social d’utilitat i servei a la comunitat (nou recurs divulgatiu pel públic en general) més enllà del que pot significar un treball de curs. Complementàriament es cerca la motivació de l’estudiantat a través de l’APS com un servei que doni resposta a necessitats reals de la societat com pot ser la protecció del medi ambient i la seva relació amb la salut i, també, en la conservació del patrimoni vegetal que ens és més proper.

En relació a les competències especifiques es perseguirà:

  • Utilitzar correctament la nomenclatura botànica en la denominació de les espècies
  • Redactar ordenadament la descripció d’una espècie amb la terminologia botànica adequada
  • Cercar utilitzar i integrar la informació botànica de referència
  • Fomentar l’aprenentatge autònom i col·laboratiu en Botànica farmacèutica
  • ​Adquirir nocions bàsiques del paper de boscos i jardins en el manteniment de la salut

En relació a competències transversals:

  • Compromís ètic (imatges pròpies amb llicència lliure)
  • Capacitat de síntesi escrita i de visions globals integradores (les guies aportades)
  • Pulcritud en el treball i responsabilitat i compromís per la feina ben feta
  • Capacitat autocrítica (la seva autoavaluació)
Codi del projecte: 
2014PID-UB/054
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Simon Pallise, Juan
Participants: 
Carles Benedi Gonzalez, Cesar Blanche Verges, Ana Maria Rovira Lopez, Neus Nogue Serrano, Oscar Marcos Valiente, Maria Concepcio Bosch Daniel