Aplicació de la realitat augmentada per a l’entrenament de tècniques en odontologia.

El projecte es centra en la implementació de la realitat augmentada a l’àmbit acadèmic de les Ciències de la Salut, i més específicament en Odontologia. L’objectiu del projecte és introduir una nova forma de capacitar, entrenar i fins i tot avaluar els estudiants i professionals d’Odontologia a través de la tecnologia de realitat augmentada. Aquesta tecnologia ha evolucionat notòriament durant els darrers anys, permetent la creació de qualsevol espai virtual i aconseguint una precisió de moviment que veiem adient per simular un entorn de consulta dental. Proposem una eina innovadora a l'abast d'institucions d'ensenyament, que suposa tant una novetat tecnològica com una millora de les condicions d'aprenentatge pels alumnes. 

La nostra idea és:

1.- brindar als estudiants una experiència més amigable a l’hora d’aprendre tècniques i protocols pràctics relacionats amb la seva disciplina.

2.- incrementar el nivell de qualitat d'aprenentatge, augmentar l’interès dels estudiants a l’hora d’adquirir coneixements pràctics.

3.- reduir el material físic necessari i la generación de residus per a la pràctica preclínica.

4.- Afavorir l'avalaució objectiva a través de la consecució d'uns objectius preestablerts en el programari de la simulació.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.- Objectius Generals:

 1.1 - Ajudar a l'alumne en el procés de domini de tècniques de terapèutica dental de manera individual en qualsevol tipus de pacient (nens, adults, ancians o amb necessitats especials).

1.2.-  Educar i ajudar a l'alumne en el procés d'establiment dels protocol de treball per a cada tractament dental. 
 

2.- Objectius específics:

2.1.- Donar la oportunitat als estudiants d'odontologia d’utilitzar una eina pedagògica innovadora, com ara és la realitat augmentada, durant la seva formació pràctica amb l’objectiu inicial d’avaluar si s’obté o no una millora en l’experiència d’aprenentatge comparat amb els mètodes tradicionals.

2.3.-  Brindar als estudiants una experiència més amigable a l’hora d’aprendre tècniques i pràctiques relacionades amb la seva disciplina.

 2.4.-  Incrementar el nivell de qualitat resultant dels processos d’aprenentatge dels estudiants en l’adquisició de coneixements pràctics.

2.5.- Augmentar l’interès dels estudiants a l’hora d’adquirir coneixements pràctics.

2.6.- Reduir el material físic necessari per a la pràctica, com pot ser la maquinària d'aire/aigua, els models que simulen la boca del pacient o el material fungible que s'utilitza a cada tractament.

2.7.- Poder avaluar els avenços dels estudiants de forma objectiva a través de la pròpia aplicació, constatant l'obtenció de les competències marcades en els plans docents, sense la intervenció subjectiva del professorat.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

Mitjançant el desenvolupament d'aquesta eina informàtica, l'alumne podrà repetir de manera indefinida i sense que suposi un cost afegit, el tractament d'elecció que estigui inclòs dintre de la base de dades. La repetició del procediment abans de realitzar-ho en un pacient real aportarà seguretat, precissió i millor resultat en el procediment quan es realitzi en la boca del pacient. A més, la repetició virtual del tractament seguint un protocol basat en la evidencia científica, donarà claredat i capacitació a l'alumne, la qual es traduirà en eficiència i eficàcia a l'hora de tractar en clínica.

 

Codi del projecte: 
2023PMD-UB/024
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Deborah Violant Holz
Participants: 
Carles Subirà Pifarré
Ensenyament/s: 
ODONTOLOGIA
Assignatures implicades: 
Pràctiques preclíniques
366876 Periodòncia Quirúrgica en Odontologia Restauradora
Estratègies docents per la millora/innovació: