Aplicació de vídeos a la docència d’economia per a no economistes

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte proposa la introducció de material complementari per a les assignatures, on la novetat vindria determinada pel format d’aquest material. En concret, es proposa la utilització de pel·lícules de vídeo de diferent durada. Els vídeos educatius constituïxen un mitjà didàctic que facilita el descobriment de coneixements i l'assimilació d'aquests per part dels alumnes. Aquesta forma de transmissió d'informació pot motivar l'alumnat, ja que la imatge en moviment i el so permeten captar millor la seva atenció. Segons l'estudi de comScore, Inc, empresa capdavantera en els mesuraments en el món digital i l'informe 2010 de la Fundació Telefònica, els joves veuen actualment més vídeos en YouTube que en la televisió. El segment de joves de 15 a 24 anys (30,7%) i el de 25 a 34 anys (23,8%) sumen el 54,5% de les visites a YouTube. Es tracta per tant, d'una generació altament consumidora de vídeos, fonamentalment de curta durada. En definitiva, es tracta de motivar als alumnes a través de l'ús de les noves tecnologies, d'una banda, i de materials d'actualitat i propers relacionats amb l'economia.

Des del punt de vista del professor, aquest projecte té com objectiu subsidiari ampliar i millorar els coneixements del professorat sobre l’ús de noves tecnologies, desenvolupant competències com: preparació de guions per debats i discussions posterior, treball posterior amb els guions a l’aula, establiment de relacions entre els vídeos i altres materials (articles, per exemple), etc. Amb això, es pretén explorar una nova via d'introducció de noves tecnologies en la docència, en un aspecte encara poc explorat en el cas de les assignatures de la Facultat de Dret, si bé altres especialitats sí venen utilitzant el material audiovisual com complement a les classes magistrals (sobretot en Psicologia o Medicina, per exemple).

El paper d'aquest projecte en el procés d'aprenentatge dels alumnes s'emmarca en la Teoria de l'aprenentatge significatiu (veure els treballs de David Ausubel), que es basa en les connexions entre els conceptes rellevants ja assimilats per l'estudiant i la nova informació a la qual accedeix. En el marc d’aquesta Teoria, els cinc aprenentatges concrets, per part dels alumnes, que es pretenen assolir amb el present projecte són els següents:

1) aprenentatges referits a la situació institucional real en diferents moments de la història recent (s. XX i XXI) i vincles entre aquesta situació i les estructures teòriques treballades prèviament en classe.

2) aprenentatges relatius a l'expressió oral i a l'estructuració del discurs oral en els debats posteriors a la projecció.

3) aprenentatges col·laboratius, basats en l'intercanvi crític d'idees i en la integració en el discurs propi d'idees alienes, que es fomentarà mitjançant els debats posteriors a la projecció.

4) aprenentatge relacionat amb la cerca de fonts addicionals d'informació, necessàries per redactar el treball personal dels alumnes.

5) aprenentatge sobre com integrar les diferents fonts (informació de la pel·lícula, explicacions teòriques prèvies, idees de la resta dels alumnes i fonts addicionals d'informació), per tal d’aconseguir, amb una línia argumental sòlida, unes conclusions que tinguin un component personal important.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/062
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Calero Martinez, Jorge
Participants: 
Josep Oriol Escardibul Ferra, Alvaro Borja Choi de Mendizabal