Programa de recerca, innovació i millora de la docència i l'aprenentatge de la Universitat de Barcelona

 Sol·licitud PROJECTES, AJUTS, GRUPS 

 Registre obert: 
per presentar la proposta
inicial de PMD i PID, 
i rebre
l'orientació de RIMDA.

   Calendari CAIDUB JUNY 2022

 Juliol/Setembre 
- Reunió de la CAIDUB per la valoració
de les propostes presentades
 -Comunicació al PDI responsable
de la resolució de la CAIDUB
 

   Calendari CAIDUB NOVEMBRE 2022

 30 de setembre
Data límit per registrar la proposta
definitiva
de: 

Projectes de MILLORA DOCENT (PMD)
Projectes d`INNOVACIÓ DOCENT (PID)

Nous Grups d'Innovació (GID)
Ampliació de projectes concedits

 

 

 Millora / Innovació Docent a la UB 

 +  Resolucions convocatòries RIMDA

 +  Accions RIMDA per Facultat

 +  Estratègies per la millora i la
     innovació en desenvolupament

 +  Cercador de projectes
 

 Projectes RIMDA-Centre 

 +  Medicina - Clínic (2019 -)

 +  Química (2018-2021)

 +  Economia i Empresa (2018-2020)

 +  Medicina - Bellvitge (2017-2019)

 

 Serveis per la Docència
 

Creació de materials i recursos docents

Formació per a professorat universitari
Quaderns de Docència UniversitàriaPortal de Metodologies actives i TIC
 
 

El Vicerectorat de Política Docent de la UB desenvolupa el Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), oferint solucions que donen resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i fomentant la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona. ​

La Universitat de Barcelona assumeix la responsabilitat del suport i l’acreditació d’un seguit  d’accions de millora, innovació o recerca en docència, impulsades per equips docents, per grups d’innovació reconeguts, o pels responsables dels centres i titulacions.

El Programa RIMDA contribueix a aquest objectiu: ​

  • afavorint la millora contínua dels aprenentatges de l’alumnat al qual s’adrecen les accions ​
  • contribuint a la competència professional del professorat implicat en la millora constant de la seva docència mitjançant processos d’assessorament tècnic ​
  • promovent accions d’innovació docent que generin evidències de millora dels aprenentatges que impliquin l’adaptació dels plans docents de les assignatures ​
  • promovent processos de reflexió, avaluació i recerca que permetin generar nou coneixement docent, expert i contrastat ​
  • afavorint la consolidació d’aquest coneixement mitjançant actuacions de difusió i d’intercanvi d’experiències ​
  • fomentant la generació d’evidències que impactin i contribueixin a la qualitat dels ensenyaments de la UB ​
  • garantint l’acreditació del personal docent implicat en qualsevol de les accions, projectes o convocatòries que impulsa el Vicerectorat de Política Docent mitjançant el Programa RIMDA ​
     

Estratègia RIMDA 2021-2024

        

 Presentació del Programa RIMDA (gener 2022)     UB Strategy to Promote the Quality of Teaching 
  2022 European L&T Forum (18/02/2022)

Direcció RIMDA:

Dr. Oscar Nuñez Burcio (dl.rimda@ub.edu)
Delegat del Rector pel Programa RIMDA (Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l'Aprenentatge)

Equip RIMDA:

Tècnics

Mila Rodríguez Martínez // Jordi Pardo Carazo 
Telèfon Ibercom: 21044 (Extern: 93 402 10 44)
 

Pregunteu a RIMDA:

Feu servir el formulari de contacte per enviar consultes al RIMDA.