Biblioteca d'aplicacions Shiny en assignatures introductòries d'Estadística

1)  Dissenyar amb el programari R un conjunt d’activitats per tal de visualitzar alguns dels elements matemàtics bàsics en probabilitat i estadística que amb el paquet Shiny de R sigui on-line,  de fàcil ús i interactives.

2)  Cadascun dels aplicatius es dissenyarà per fomentar la manipulació dels paràmetres que governen l’objecte que es vol estudiar. L’objectiu és facilitar als alumnes la comprensió dels conceptes que tenim identificats en el pla docent com a massa abstractes sense una bona referència visual.

3) Durant la classe magistral es realitza una demostració d'aquestes aplicacions per a que després sigui una eina més d'estudi i faciliti la comprensió dels conceptes bàsics.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’assignatura d'Estadística  és una assignatura de primer cicle  a molts plans d'estudis de la UB. En el cas de la Facultat de Biologia, els plans d’estudis dels graus de Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències Biomèdiques i Biologia inclouen una assignatura d’Estadística troncal a primer curs amb plans docents equivalents. Tots els plans docents comparteixen competències i objectius bàsics, i el col·lectiu de professors del departament la considera una assignatura consolidada pel que fa als continguts essencials.

Des de 2014 es va iniciar una migració per usar R enlloc del programari Java desenvolupat pel grup Statmedia per les dificultats creixents en l’ús dels applets de Java. R és un llenguatge i entorn de programació per l'anàlisi estadístic i gràfic, de software lliure i multi-plataforma que s’ha estes el seu us tant a nivell acadèmic com en la majoria d’àmbits de recerca, per més informació http://www.r-project.org/. Aquest llenguatge es basa en paquets que tenen funcionalitats diferents i que són creats per la comunitat. El paquet Shiny crea un entorn web per a facilitar la visualització dels programes fets en R, per més informació http://shiny.rstudio.com/.

Estadística és una assignatura de primer cicle on es presenten els conceptes bàsics de probabilitat i estadística. El nostre projecte planteja crear una biblioteca d'aplicacions Shiny per tal d’ajudar a visualitzar els conceptes bàsics de probabilitat  i estadística, facilitant per tant la seva comprensió. Es farà servir tant a les classes magistrals com per fomentar l'aprenentatge autònom atès que els alumnes tindran tot el material on-line a lliure disposició.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/020
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Vegas Lozano, Esteban
Participants: 
Miguel Calvo Llorca, Antonio Miñarro Alonso
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Bioquimica
Biomedicina
Biotecnologia
Assignatures implicades: 
Estadística
Estratègies docents per la millora/innovació: