DOCOFAM. Dones, Control Penal i Família

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

  L’objectiu principal és desplegar una sèrie d’activitats didàctiques que permetin posar en relació els continguts de diferents assignatures i que permetin a l’alumnat millorar la capacitat d’analitzar casos d’especial complexitat mitjançant una perspectiva de gènere i crítica del control i la família, a través del treball col.laboratiu i en equip. Aquest objectiu general suposa una innovació important respecte una docència que acostuma a ser fragmentada a nivell de continguts, que acostuma a ser més teòrica, que basa l’anàlisi de casos en lectures i explicacions del professorat i que es basa en el treball individual.             Específicament es busca, com a objectius específics: -Una millora en la capacitat d’anàlisi d’una situació sociològica concreta a través de l’anàlisi de les aportacions de grups implicats en la situació. -Una millora en la capacitat d’analitzar problemàtiques micro sociològiques posant-les en relació amb aspectes estructurals i macro sociològics. -Una millora en la capacitat de comprendre problemàtiques concretes posant en relació diferents àmbits i dimensions de la sociologia. -Una millora en la capacitat d’analitzar des d’una perspectiva crítica i de gènere les interrelacions entre el gènere, el control i la família. -Una millora de la capacitat de treball en equip i del treball col.laboratiu. -Una millora en la capacitat d’expressió escrita en format acadèmic. -Una millora en la capacitat d’expressió oral en format acadèmic.   Aquest projecte, doncs, incideix en les següents línies prioritàries d’innovació docent definides per la Universitat de Barcelona: Aprenentatge en entorns virtuals. El projecte implica que l’alumnat haurà de desenvolupar un treball no presencial, a través d’una aula virtual (moodle), en què haurà d’accedir-hi per seguir i aconseguir tota la informació sobre el cas a analitzar i per participar i analitzar els fòrums. Aprenentatge professionalitzador. El projecte en el segon curs de la seva aplicació suposa la participació directa dels professionals, per tant, l’alumnat podrà conèixer d’aprop com els tècnics resolen problemes i encaren solucions a les dificultats que planteja la presó i, especialment en el cas de les dones empresonades. És així com podran fer un acostament als tipus de professionals, a les tasques i funcions que desenvolupen i a com encaren la seva feina en el marc dels centres penitenciaris de dones. El coneixement durant el tercer curs de què fan les entitats socials i/o el teixit associatiu en temes de suport a les dones empresonades els permetrà conèixer possibles organitzacions en que pot prendre sentit la tasca del sociòleg. Metodologies actives i noves propostes per a la millora de l’aprenentatge. El projecte enforteix principalment l’anàlisi de casos ja que permet la comprensió i resolució de problemàtiques vinculades a situacions concretes relacionades amb les temàtiques de les tres assignatures. També permet incidir en la mentoria entre l’alumnat de màster i de grau a través del treball conjunt en diferents activitats en què els estudiants de màster es converteixen en els principals coordinadors i tutors del treball. A més a més, s’enforteix l’aprenentatge entre iguals (alumnat del mateix grau i màster) i fomenta  l’aprenentatge col·laboratiu perquè la majoria d’activitats impliquen, o tenir en compte la tasca realitzada pels altres, o treballar en grup. A més a més, el projecte dóna resposta a moltes de les competències transversals de la Universitat de Barcelona, en concret: compromís ètic, capacitat d’aprenentatge i responsabilitat, treball en equip i capacitat comunicativa.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/036
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Almeda Samaranch, Elisabet
Participants: 
Elisabet Almeda Samaranch
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
GRAU SOCIOLOGIA, MASTER SOCIOLOGIA- TRANSFORMACIONS SOCIALS I INNOVACIÓ
Assignatures implicades: 
SOCIOLOGIA DE LA FAMILIA I CICLE VITAL, SOCIOLOGIA DELS GÈNERES, DONES CONTROL I EXCLUSIO SOCIAL