FAAMEF: Facilitant l’aprenentatge autònom sobre metodologies de recerca feminista

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L’objectiu d’aquest projecte és que l’alumnat desenvolupi capacitat de treballar de forma autònoma amb esperit creatiu i emprenedor potenciant aquelles competències relacionades amb el tractament de la informació, gràcies a la construcció, ús i difusió de continguts i recursos oberts adreçats a tota la comunitat universitària i social mitjançant l’ús de les plataformes tecnològiques.

Específicament es persegueix que a l’alumnat assoleixi els següents objectius:

1: Desenvolupar la capacitat de seleccionar la informació necessària i adequada a un tema determinat, gràcies a la construcció d’una base de recursos i dades, del seu ús i la seva difusió.

2: Desenvolupar la capacitat de sistematitzar i ordenar la informació perquè pugui ser accessible pels altres mitjançant la construcció d'una base de recursos i dades en un espai virtual i la seva difusió.

3:Desenvolupar la capacitat plasmar i presentar la informació perquè pugui ser accessible i entenedora pels altres mitjançant la construcció d'una base de recursos i dades en un espai virtual i la seva difusió.

4: Millorar la capacitat de fer ús d’entorns i eines virtuals (plataformes obertes) i conèixer-ne la seva utilitat pràctica per treballar amb els altres.

5: Millorar la capacitat d'expressar-se acadèmicament i comunicar, en oral i escrit, de forma entenedora les idees principals sobre una tasca realitzada gràcies a la participació en el seminari de presentacions y el procés de difusió.

6: Ser capaç d'analitzar casos concrets a través de la identificació dels buits existents en relació al enfocament teòric feminista potenciant, així, el compromís ètic i la capacitat d’anàlisi crítica.

7: Treballar en col·laboració amb els altres amb autonomia i iniciativa i desenvolupant, així, la creativitat pròpia.

8: Adonar-se de les relacions entre coneixement teòric i les repercussions i servei que pot tenir per la comunitat científica, pel desenvolupament de polítiques i programes de caràcter públic i per la tasca de sectors socials concrets, gràcies a la difusió planificada de la bases de dades i recursos construïda.

Aquest projecte, doncs, incideix en les següents línies prioritàries d’innovació docent definides per la Universitat de Barcelona:

-D'entorns virtuals:

A3) Open Educational Resources: Construcció i difusió de continguts i recursos en obert adreçats a tota la comunitat. Editats tant per la institució universitària com pels seus col·lectius docents i d’alumnat. Ús d’aquests recursos en l’aprenentatge. Implementació de plataformes tecnològiques pel seu disseny, gestió i difusió.

-D'aprenentatge professionalitzador:

Es treballen competències bàsiques com l'esperit crític; la creativitat;  l'aprenentatge autònom; la capacitat de recerca, organització i sistematizació de la informació i, finalment, la capacitat comunicativa. 

-De metodologies actives de l'aprenentatge:

E1) Aprenentatge autònom: Millora en els mecanismes de regulació de l’aprenentatge autònom de l’alumnat. Vinculació d’aquest aprenentatge amb el treball a l’aula i el treball en col·laboració o en equip. Adquisició per part de l’alumnat d’estratègies de treball i aprenentatge autònom eficient i contrastable.

E2) Aprenentatge col·laboratiu: Distribució de rols, responsabilitats i tasques pel que fa al desenvolupament d’activitats que requereixen la col·laboració entre alumnes. Establiment de mecanismes i instruments per l’avaluació tant del resultat final com del procés desenvolupat i el nivell d’implicació dels participants.

E4) Aprenentatge servei (APS): Integració de processos d’aprenentatge i servei a la comunitat en projectes educatius amb utilitat i vinculació social. El servei dona sentit i l’aprenentatge permet millorar el servei a la societat. Transferència i implicació de l’aprenentatge en l’entorn social.

E7) PBL, Casos i Simulacions: Contextualització de l’aprenentatge en la comprensió, gestió i resolució problemàtiques vinculades a situacions reals i concretes de l’entorn professionals o acadèmic. Establiment de mecanismes per millorar la implicació dels alumnes en la resolució de les situacions proposades, en la presa de decisions i en els resultats de l’experiència pel que fa a la millora dels seus aprenentatges.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/059
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Verges Bosch, Nuria
Participants: 
Elisabet Almeda Samaranch, Clara Camps Calvet, Ana Maria Morero Beltran
Grup d'innovació docent: